| 2 | Regionálne rozdiely v členských krajinách EÚ

Regionálne (priestorové) rozdiely vyjadrujú mieru odlišnosti prejavu intenzity skúmaného ekonomického javu pozorovaného v rámci regiónov danej krajiny.

definícia regionálnych rozdielov podľa OECD (2002)

Aký balík peňazí plynie na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ do jednotlivých členských krajín EÚ zo spoločného rozpočtu? Ako sa objem vyčlenených zdrojov menil v programovacích obdobiach od roku 1989? Aká je bilancia tej-ktorej krajiny vo vzťahu k Bruselu, ktoré krajiny sú čistými prispievateľmi a ktoré čistými príjemcami? Akú podobu majú NUTS klasifikácie jednotlivých regionálnych sústav? A v neposlednom rade, aký je vývoj regionálnych rozdielov v jednotlivých krajinách a v EÚ ako celku?

Nielen na tieto otázky sa pokúšame zodpovedať v analýzach predkladaných za jednotlivých členských krajín EÚ-27. Každá krajina je prezentovaná podľa identickej šablóny, ktorá zahŕňa základné údaje o krajine a programovacom období 2007-2013, ako i bilanciu zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku v jednotlivých programovacích obdobiach ako i celkovú bilanciu krajiny vo vzťahu k EÚ.

Ďalej sa venujeme podobe regionálnych sústav v rámci NUTS klasifikácie v jednotlivých členských krajinách, ich stabilite a možnostiam či problémom pri sledovaní a porovnávaní vývoja dát v dlhodobom časovom rade. Osobitne na úrovniach NUTS I, NUTS II a NUTS III za každú krajinu (ak danou úrovňou disponuje) sledujeme vývoj regionálnych rozdielov vyjadrených v percentuálnych bodoch podľa zmien miery nezamestnanosti.

V záverečnej časti sa venujeme regionálnym rozdielom a ich vývoju od roku 1989 v Európskej únii ako celku, a to osobitne na úrovni NUTS I, NUTS II a NUTS III.