| CY | Cyprus

| CY | Cyprus

Základné údaje

Členská krajina od roku:

2004

Členská krajina eurozóny od roku:

2008

Počet obyvateľov (2011):

839 751

Rozloha:

9 250 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,64 mld. eur | 822,6 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,18%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

0,12 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od vstupu do EÚ v roku 2004

Cyprus[1] je členom EÚ od roku 2004. Vzhľadom na to, že ostrovný Cyprus je pomerne malou krajinou z pohľadu počtu obyvateľov i rozlohy,  z rozpočtu EÚ dostal možnosť postupne počas dvoch programovacích období vyčerpať len 0,64 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území, čo v prepočte na obyvateľa za programovacie obdobie 2004-2013 ročne predstavuje sumu  95,6 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|CY|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Cyprus

 

Programovacie obdobie

Spolu

2004-2006

2007-2013

2004-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

103,7

640

744

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

47,4

117,5

95,6

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

0,04

0,18

0,13

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Cyprus počas obdobia svojho členstva získal z rozpočtu EÚ o 0,021 mld. eur menej, než do spoločného rozpočtu musel prispieť. V roku 2007 sa pozícia krajiny z čistého príjemcu zmenila na čistého prispievateľa do rozpočtu EÚ (graf č. 1). V roku 2011 stálo členstvo v EÚ cyperských daňovníkov 6 eur na obyvateľa v čistom. [2]

Graf č. 1|CY|: Fiskálna bilancia Cypru vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Cyprus sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[3] nečlení na regióny na úrovni NUTS I, ani na úrovni NUTS II ba ani na úrovni NUTS III. Je to pochopiteľné, keďže ide o pomerne malú krajinu, či už z hľadiska populácie alebo z hľadiska rozlohy.

Prvá úroveň NUTS, na ktorej sa Cyprus horizontálne delí na celky, je úroveň NUTS IV (dnes LAU 1), na ktorej je na Cypre vyčlenených 6 regiónov. Údaje na tejto úrovni však EÚ nesleduje a nevyhodnocuje. Vývoj jednotlivých indikátorov možno preto sledovať a porovnávať len na úrovni krajiny ako celku, sledovanie medziregionálnych rozdielov na Cypre na základe dát od Eurostatu nie je teda možné. Cyprus patrí medzi krajiny s podpriemernou mierou nezamestnanosti v EÚ (tab. č. 2).

Tab. č. 2|CY|: Cyprus: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS 0

 

rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

 

 

 

 

 

 

CY

Cyprus

5,0

4,0

3,3

4,1

4,3

5,3

4,5

3,9

3,7

5,3

6,2

7,7

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

Zhrnutie za Cyprus

Rozlohou i počtom obyvateľov neveľké krajiny EÚ ako Cyprus sa nečlenia na regióny na žiadnej z ako-tak Eurostatom sledovaných úrovní NUTS I až NUTS III (mapa č. 1). V takýchto krajinách teda EÚ vôbec nesleduje, ako sa v rámci nich darí znižovať regionálne rozdiely, čo je pôvodným hlavným cieľom regionálnej/kohéznej politiky EÚ. V prípadoch takých krajín EÚ sleduje indikátory na úrovni NUTS 0, teda na úrovni krajín, ktoré v týchto prípadoch degraduje na úroveň regiónov. Nie je to nič prekvapujúce, keďže stovky miliónov z eurofondov, ktoré do regiónov EÚ plynú z rozpočtu EÚ (a doň z našich daní), smerujú presne v súlade s heslom „Európa regiónov“ k demontáži entít národných štátov v rámci "budovania" európskeho superštátu s hlavným mestom „Európy regiónov“ v Bruseli.

Mapa č. 1|CY|: Cyprus sa na úrovni NUTS II nečlení

Zdroj: DG Regio, Európska komisia[1] Od roku 1974 je Cyprus de facto rozdelený na dve časti. Väčšia časť ostrova sa ako Republika Cyprus (prevažne obývaná gréckymi Cyperčanmi) stala súčasťou EÚ. Menšia časť (asi tretina ostrova, prevažne obývaná tureckými Cyperčanmi) na severovýchode sa proklamuje ako Turecká republika Severný Cyprus, medzinárodne je uznávaná len Tureckom, de iure medzinárodné spoločenstvo považuje túto časť ostrova za okupovanú súčasť Republiky Cyprus.

[2] Tento prepočet na obyvateľa je už po odrátaní objemu zdrojov, ktorý sa z rozpočtu EÚ na Cyprus vrátil na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Cypre publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=CY    

[3] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF