| EL | Grécko

| EL | Grécko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1981

Členská krajina eurozóny od roku:

2001

Počet obyvateľov (2011):

11 309 885

Rozloha:

131 940 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

20,4 mld. eur |1 839,6 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

5,88%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

5,7 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Grécko pristúpilo k európskemu spoločenstvu v roku 1981. Počas štyroch programových období od roku 1989 dostalo možnosť postupne vyčerpať 72,2 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ, čo v prepočte na obyvateľa ročne predstavuje sumu 260,2 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|EL|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Grécko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

9 170

17 736

24 880

20 420

72 206

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

183,4

281,5

326,1

262,8

260,2

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

13,29

10,56

10,60

5,88

8,82

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Grécko počas obdobia svojho vyše tri dekády trvajúceho členstva získalo z rozpočtu EÚ o 97,029 mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu muselo poslať. Patrí teda medzi čistých príjemcov (graf č. 1). V roku 2011 získalo Grécko z členstva v EÚ 391 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|EL|: Fiskálna bilancia Grécka vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Grécko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 4 regióny na úrovni NUTS I, 13 regiónov na úrovni NUTS II a 51 regiónov na úrovni NUTS III.

Členenie úrovní NUTS I a II je v Grécku stabilné a nemenné od roku 1989, hranice celkov na úrovni NUTS III je bez zmien počas celého obdobia členstva krajiny v EÚ od roku 1981, vývoj jednotlivých indikátorov možno sledovať a porovnávať v pomerne dlhodobom časovom rade.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I

Podľa dostupných štatistických dát Grécko patrilo v 90. rokoch medzi krajiny s podpriemernou mierou nezamestnanosti v EÚ. Zlom nastáva koncom 90. rokov, odkedy až do súčasnosti Grécko radíme medzi krajiny s nadpriemernou mierou nezamestnanosti rozšírenej (!) únie. Výrazný medziročný skok ešte hlbšie je zreteľný v roku 2011, čo sa nedá nespájať s aktuálnou situáciou krajiny umelo zadržiavanej pred bankrotom (tab. č. 2).

Tab. č. 2|EL|: Grécko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

EL1

Voreia Ellada

7,0

6,4

9,1

12,5

11,4

9,7

9,1

8,7

10,1

13,5

19,3

EL2

Kentriki Ellada

6,0

7,3

8,8

11,5

11,4

9,2

9,0

8,7

9,6

11,9

16,5

EL3

Attiki

9,7

10,0

11,6

12,7

12,0

8,3

7,6

6,5

8,8

12,3

17,6

EL4

Nisia Aigaiou, Kriti

4,2

4,9

4,7

9,8

8,5

7,9

6,7

6,5

9,3

11,9

15,1

EL

Grécko

7,5

7,8

9,6

12,1

11,4

8,9

8,3

7,7

9,5

12,5

17,7

EU

Európska únia (EÚ 27)  *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Disparity medzi štyrmi regiónmi úrovne NUTS I boli v sledovanom období 1990-2011 nevýrazné. V období prvej dekády nového tisícročia, keď celoštátna nezamestnanosť v Grécku rástla, dochádzalo k ďalšej nivelizácii rozdielov na úrovni regiónov NUTS I. Región s najvyššou mierou nezamestnanosti a región s najnižšou mierou nezamestnanosti  boli od seba vzdialené 5,5 p. b. v roku 1990, 3,5 p. b. v roku 2000 a iba 1,2 p. b. v roku 2010.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Mapa č. 1|EL|: Regióny Grécka na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Z prezentovaných dostupných dát (tab. č. 3) o vývoji miery nezamestnanosti nemožno v sledovanom období identifikovať jednoznačný trend znižovania či zvyšovania regionálnych rozdielov v Grécku na úrovni NUTS.

Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti na úrovni 6,4 p. b., v roku 2000 to bolo 7,7 p. b. a v roku 2011 9,0 p. b.  Z celkového počtu štyroch regiónov bol v sledovanom období zväčša jeden alebo žiadny s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Tab. č. 3|EL|: Grécko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

EL11

Anatoliki Makedonia, Thraki

8,7

5,5

8,3

12,6

9,0

11,0

9,7

8,7

10,9

14,2

19,9

EL12

Kentriki Makedonia

6,6

6,2

9,2

11,9

11,1

9,3

8,9

8,3

9,9

13,5

19,5

EL13

Dytiki Makedonia

5,8

8,1

13,8

14,6

15,1

14,2

12,1

12,5

12,5

15,5

23,2

EL14

Thessalia

6,7

7,0

7,5

13,4

12,9

8,2

7,8

8,4

9,2

12,1

16,8

EL21

Ipeiros

4,9

9,9

10,5

14,1

11,7

9,8

10,0

9,9

11,2

12,6

16,7

EL22

Ionia Nisia

3,3

4,0

6,2

9,0

9,8

11,2

9,0

8,5

9,7

14,8

14,2

EL23

Dytiki Ellada

7,1

8,8

7,9

11,7

10,7

9,5

9,6

9,6

9,5

11,7

17,3

EL24

Sterea Ellada

6,7

7,1

12,0

14,2

14,7

9,2

9,4

8,5

10,5

12,5

18,9

EL25

Peloponnisos

5,6

5,7

7,5

8,2

9,7

7,7

7,5

7,1

8,0

9,8

14,2

EL30

Attiki

9,7

10

11,6

12,7

12,0

8,3

7,6

6,5

8,8

12,3

17,6

EL41

Voreio Aigaio

5,3

9,0

7,1

11,6

7,4

9,4

7,9

4,5

6,0

9,0

14,3

EL42

Notio Aigaio

5,0

3,6

4,3

11,7

11,6

8,8

9,1

8,1

12,0

14,2

15,0

EL43

Kriti

3,4

4,0

4,3

8,5

7,4

7,0

5,3

6,3

8,8

11,7

15,4

EL

Grécko

7,5

7,8

9,6

12,1

11,4

8,9

8,3

7,7

9,5

12,5

17,7

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Až keď sa na regionálne rozdiely v Grécku pozrieme na úrovni NUTS III, zisťujeme, že rozdiely sú pomerne významné (tab. č. 4.).

Tab. č. 4|EL|: Grécko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

EL111

Evros

12,0

6,9

10,2

10,7

9,3

11,6

12,4

11,2

8,2

8,0

14,2

EL112

Xanthi

13,9

10,7

7,7

6,9

10,9

10,1

9,0

8,1

9,5

6,6

11,1

EL113

Rodopi

7,6

6,0

5,1

3,5

4,4

7,8

5,2

5,9

5,7

6,2

7,0

EL114

Drama

20,0

9,8

10,3

19,8

15,8

22,3

22,4

19,5

17,5

15,5

13,3

EL115

Kavala

12,0

12,3

14,3

13,1

14,9

15,9

12,8

12,2

10,7

9,2

9,5

EL121

Imathia

15,8

14,8

13,4

18,4

20,6

22,9

20,5

15,2

12,9

9,2

7,9

EL122

Thessaloniki

12,8

11,2

10,7

11,7

9,9

11,5

10,5

8,9

8,8

8,5

11,3

EL123

Kilkis

9,4

10,4

12,2

6,9

5,5

13,8

14,6

15,8

15,1

11,9

8,8

EL124

Pella

8,5

5,9

6,0

6,1

7,3

9,7

10,9

9,2

8,9

6,2

6,7

EL125

Pieria

12,2

12,6

13,7

13,9

8,4

13,9

8,2

8,1

9,2

10,0

9,4

EL126

Serres

7,7

11,9

13,6

10,8

9,9

10,8

9,1

6,5

5,0

5,8

5,1

EL127

Chalkidiki

6,2

8,9

7,5

7,5

10,4

6,3

5,1

:

:

:

:

EL131

Grevena

6,5

13,9

15,8

4,5

3,2

9,3

10,1

:

:

:

:

EL132

Kastoria

20,5

24,6

20,8

15,4

22,6

24,0

28,5

25,2

15,5

18,6

16,9

EL133

Kozani

14,9

13,8

14,9

16,0

15,9

13,5

13,1

12,1

11,8

12,8

12,3

EL134

Florina

10,5

8,0

17,9

16,8

19,3

20,9

22,3

15,2

15,5

:

11,2

EL141

Karditsa

8,7

11,0

10,7

12,9

12,6

6,2

9,3

5,8

6,6

6,5

7,1

EL142

Larisa

12,9

11,4

11,1

12,5

11,9

11,5

10,4

9,0

9,5

9,7

10,5

EL143

Magnisia

16,1

15,1

12,7

12,5

11,5

9,3

8,5

7,8

5,9

8,1

9,6

EL144

Trikala

14,5

14,7

17,5

7,8

6,7

10,1

8,7

8,8

7,3

7,1

7,8

EL211

Arta

16,9

13,8

16,7

16,4

14,2

12,9

16,2

10,7

12,7

10,9

11,9

EL212

Thesprotia

7,2

8,9

7,6

6,7

9,0

11,6

9,9

:

:

:

:

EL213

Ioannina

15,1

13,6

14,4

12,2

12,3

11,3

10,6

9,3

8,6

9,8

11,4

EL214

Preveza

13,3

6,8

8,4

8,3

10,5

8,6

9,4

11,7

13,7

11,6

10,6

EL221

Zakynthos

8,1

14,2

14,4

11,1

13,6

12,5

7,3

15,2

:

:

9,2

EL222

Kerkyra

9,6

8,4

10,3

11,1

12,5

13,1

9,9

11,5

11,2

10,5

11,2

EL223

Kefallinia

7,6

10,4

8,6

5,4

5,4

3,3

1,4

:

:

:

:

EL224

Lefkada

10,5

8,9

9,8

6,7

10,0

4,8

8,4

:

:

:

:

EL231

Aitoloakarnania

11,6

8,8

10,2

10,2

8,8

15,4

11,0

9,2

10,3

9,1

9,2

EL232

Achaia

16,2

14,5

13,2

13,9

11,8

11,6

11,5

10,6

9,6

10,2

10,2

EL233

Ileia

2,6

4,6

5,6

4,5

5,2

9,8

7,7

7,1

8,6

9,1

8,6

EL241

Voiotia

18,2

17,9

15,3

11,8

12,0

15,6

13,7

10,9

11,1

10,0

12,8

EL242

Evvoia

16,5

17,8

17,9

12,9

12,6

14,2

11,9

9,9

10,4

10,3

12,3

EL243

Evrytania

5,0

8,2

10,9

7,7

6,4

18,3

15,0

:

:

:

:

EL244

Fthiotida

9,0

8,7

9,2

7,2

3,8

6,9

5,8

6,0

4,4

:

4,4

EL245

Fokida

11,4

14,3

8,8

10,9

15,1

15,4

13,1

:

15,5

14,6

14,0

EL251

Argolida

9,1

8,8

8,8

5,3

6,7

11,6

9,8

7,8

7,1

7,1

8,8

EL252

Arkadia

15,2

14,1

13,8

9,9

11,2

9,9

10,2

12,2

11,3

10,6

10,6

EL253

Korinthia

6,4

8,6

8,1

11,0

9,2

7,4

7,8

6,2

6,1

7,6

9,4

EL254

Lakonia

1,3

3,0

3,7

3,7

6,2

8,3

7,0

:

6,0

:

:

EL255

Messinia

8,3

12,1

10,6

8,6

9,6

9,0

8,9

7,9

7,7

6,1

6,8

EL300

Attiki

12,7

12,0

10,4

9,3

8,8

9,1

8,8

8,3

7,6

6,5

8,8

EL411

Lesvos

13,2

8,4

8,6

11,2

9,4

9,6

12,0

10,9

8,8

:

8,4

EL412

Samos

7,5

3,5

4,6

9,3

9,3

8,9

7,4

:

:

:

:

EL413

Chios

10,2

7,6

4,7

7,5

4,6

8,8

7,7

:

:

:

:

EL421

Dodekanisos

14,2

14,0

14,9

19,1

16,1

9,7

10,8

9,2

11,0

10,1

14,3

EL422

Kyklades

6,9

7,6

6,7

6,1

3,1

7,3

7,0

8,2

:

:

8,0

EL431

Irakleio

8,5

8,0

7,5

8,8

7,8

8,2

7,6

7,3

5,1

6,7

8,9

EL432

Lasithi

4,9

5,2

7,0

11,1

6,0

6,3

5,4

:

:

:

:

EL433

Rethymni

7,2

6,6

5,8

6,4

8,0

11,5

7,3

:

:

10,3

12,9

EL434

Chania

11,4

8,1

7,8

8,3

6,9

5,3

6,6

6,9

4,2

4,6

7,0

EL

Grécko

12,1

11,4

10,8

10,3

9,7

10,5

9,8

8,9

8,3

7,7

9,5

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Celkové regionálne rozdiely v Bulharsku sledované na úrovni NUTS III v priebehu obdobia 1999-2009[3] síce klesli z 19,2 p. b. na 12,5 p. b., no i tak sú pomerne výrazné a predpokladáme, že v rokoch 2010-2011 sa výraznejšie zvýšili, možno na úroveň blízku roku 2005, keď rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou dosiahol maximum v sledovanom období (27,1 p. b). 

Kým v roku 2009 nebol z celkového počtu 51 regiónov ani jeden s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, v roku 2006 bol takých regiónov 9, no v roku 2009 už len jeden. 

Zhrnutie za Grécko

Grécko je jednou z krajín, kam smerujú fondy z regionálnej/kohéznej politiky EÚ dlhodobo. Roky trvajúca a prehlbujúca sa závislosť na externých zdrojoch umelého udržiavania blahobytu pomáha krajinu a jej regióny udržiavať na takých ukazovateľoch, ktoré umožňujú Grécko "oprávňovať" aj na ďalšie obdobia takej "pomoci". Grécky príklad tiež potvrdzuje, že medziregionálne rozdiely sú tým výraznejšie, čím na nižšej úrovni sa na ne pozeráme (1,3 p. b. na úrovni NUTS I vs. 4,5 p. b. na úrovni NUTS II vs. 12,5 p. b. na úrovni NUTS III v roku 2009). Veľké medziročné výkyvy v miere nezamestnanosti v niektorých regiónoch vyvolávajú však tiež pochybnosti o relevantnosti Gréckom ponúkaných štatistických dát.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Grécko poslalo, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Grécku boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Grécku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=EL    

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

 

strong