| ES | Španielsko

| ES | Španielsko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1986

Členská krajina eurozóny od roku:

1999

Počet obyvateľov (2011):

46 152 926

Rozloha:

504 782 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

35,2 mld. eur |793,2 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

10,15%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

15 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Španielsko pristúpilo k európskemu spoločenstvu v roku 1986. Počas programových období od roku 1989 dostalo možnosť postupne vyčerpať vyše 148,9 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ, čo v prepočte na obyvateľa ročne predstavuje sumu 134,2 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|ES|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Španielsko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

15 085

42 396

56 297

35 117

148 995

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

77,8

180,3

201,1

113,3

134,2

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

21,86

25,24

23,99

10,15

18,20

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Španielsko počas obdobia svojho členstva získalo z rozpočtu EÚ o 95,368 mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu muselo poslať a dlhodobo patrí medzi čistých príjemcov (graf č. 1). V roku 2011 získalo Španielsko z členstva v EÚ 51 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|ES|: Fiskálna bilancia Španielska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Španielsko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 7 regiónov na úrovni NUTS I, 19 regiónov na úrovni NUTS II a 59 regiónov na úrovni NUTS III.

Členenie úrovní NUTS I a II je v Španielsku stabilné a nemenné od roku 1985 (s výnimkou rozdelenia celku Ceuta y Melilla na úrovni NUTS II v roku 2002). Na úrovni NUTS III je taktiež pomerne stabilné a v pevninskej polostrovnej časti krajiny bez zmien. K zmenám došlo len v prvej dekáde nového tisícročia v prípade autonómnych enkláv na severe Afriky a ostrovných súčastí v rámci Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov[3]. Vývoj jednotlivých indikátorov možno sledovať a porovnávať v pomerne dlhodobom časovom rade (aspoň na úrovni NUTS I a NUTS II).

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I

Španielsko sa dlhodobo zaraďuje ku krajinám s najvyššou mierou nezamestnanosti v EÚ (tab. č. 2).

Tab. č. 2|ES|: Španielsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

ES1

Noroeste

13,6

17,8

19,9

16,5

15,2

8,4

7,6

8,5

12,7

15,3

17,2

ES2

Noreste

14,5

18,6

16,0

11,5

9,6

6,3

5,6

6,8

11,7

12,3

14,0

ES3

Comunidad de Madrid

12,4

16,5

18,4

13,0

11,6

6,4

6,3

8,7

14,0

16,1

16,7

ES4

Centro

16,5

21,0

21,6

17,2

15,4

9,3

8,4

11,3

16,9

19,1

20,6

ES5

Este

12,8

19,6

18,5

11,6

9,7

7,2

7,4

10,2

18,2

20,0

21,4

ES6

Sur

24,1

29,7

30,0

24,7

22,5

12,0

12,0

17,0

24,6

27,2

29,6

ES7

Canarias

22,7

26,7

20,9

14,3

13,5

11,7

10,4

17,4

26,2

28,7

29,7

ES

Španielsko

16,1

21,3

21,1

15,7

13,9

8,5

8,3

11,3

18,0

20,1

21,6

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15

 

Disparity medzi siedmymi regiónmi úrovne NUTS I boli v sledovanom období 1990-2011 zväčša pomerne výrazné. Na úrovni NUTS I takéto výrazné rozdiely pri väčšine krajín EÚ nepozorujeme.

Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 11,7 p. b.,  v roku 2000 to bolo 12,9 p. b. a v roku 2010 dokonca rozdiely narástol na 16,4 p. b.

 

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Mapa č. 1|ES|: Regióny Španielska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Z dostupných dát (tab. č. 3) o vývoji miery nezamestnanosti nemožno v sledovanom období 1990-2011 vyplýva, že rozdiely sú jednak ešte výraznejšie, než na úrovni NUTS I, a tiež pozorujeme, že rozdiely sú povyše dvoch dekádach na prakticky totožnej úrovni. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 18,1 p. b.,  v roku 2000 to bolo 18,5 p. b. a v roku 2010 18,2 p. b.

Z celkového počtu 17 porovnávaných regiónov NUTS II[4] boli v sledovanom období zväčša dva s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, čo len potvrdzuje, že nezamestnanosť je problémom väčšiny španielskych regiónov.

Tab. č. 3|ES|: Španielsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

ES11

Galicia

11,8

17,0

19,2

16,2

14,9

8,5

7,6

8,7

12,6

15,4

17,4

ES12

Principado de Asturias

17,0

19,6

21,2

17,9

17,0

9,3

8,5

8,4

13,4

16,0

17,9

ES13

Cantabria

16,6

19,2

21,1

15,4

13,4

6,6

5,9

7,2

12,0

13,9

15,3

ES21

País Vasco

19,0

22,3

18,8

13,9

12,1

7,0

6,1

6,4

11,0

10,5

12,0

ES22

Comunidad Foral de Navarra

10,8

12,5

10,0

8,2

5,6

5,3

4,8

6,7

10,9

11,8

12,9

ES23

La Rioja

7,3

13,6

11,8

8,1

8,1

6,2

5,7

7,8

12,8

14,3

17,0

ES24

Aragón

9,2

15,3

14,4

9,3

7,3

5,5

5,2

7,1

12,8

14,8

17,1

ES30

Comunidad de Madrid

12,4

16,5

18,4

13,0

11,6

6,4

6,3

8,7

14,0

16,1

16,7

ES41

Castilla y León

15,3

19,2

19,9

15,3

13,8

8,1

7,2

9,5

13,8

15,8

16,7

ES42

Castilla-la Mancha

13,1

18,6

19,1

15,0

12,6

8,8

7,6

11,6

18,8

21,0

22,9

ES43

Extremadura

24,8

28,9

29,5

25,1

23,6

13,4

13,1

15,2

20,5

23,0

25,1

ES51

Cataluña

12,5

18,0

17,4

10,8

8,9

6,6

6,5

9,0

16,2

17,8

19,2

ES52

Comunidad Valenciana

13,9

22,8

21,4

13,8

11,6

8,4

8,8

12,1

21,2

23,3

24,5

ES53

Illes Balears

10,0

15,7

12,2

8,2

6,8

6,5

7,0

10,2

18,0

20,4

21,9

ES61

Andalucía

25,4

30,8

32,0

26,5

24,1

12,7

12,8

17,8

25,4

28,0

30,4

ES62

Región de Murcia

15,5

23,4

18,3

13,9

12,7

7,9

7,6

12,6

20,7

23,4

25,4

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta **

28,9

21,9

26,4

27,2

24,7

21,0

20,3

17,3

18,9

24,1

29,3

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla **

21,0

21,4

13,4

18,2

20,7

24,2

23,7

24,4

ES70

Canarias

22,7

26,7

20,9

14,3

13,5

11,7

10,4

17,4

26,2

28,7

29,7

ES

Španielsko

16,1

21,3

21,1

15,7

13,9

8,5

8,3

11,3

18,0

20,1

21,6

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | ** do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezhrnuli regióny Ceuta a Melilla, keďže ide o dve rozlohou i počtom obyvateľov nepodstatné enklávy v tzv. Španielskej Afrike | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Keď sa na regionálne rozdiely v Španielsku pozrieme na ešte nižšej úrovni NUTS III, zisťujeme, že rozdiely sú ešte výraznejšie (tab. č. 4).

Celkové regionálne rozdiely v Španielsku sledované na úrovni NUTS III v priebehu obdobia 1990-2009[5] klesli zanedbateľne z 22,7 p. b. v roku 1990 na 20,2 p. b. v roku 2009 a predpokladáme, že v rokoch 2010-2011 sa výraznejšie zvýšili. Rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou dosahoval maximá koncom 90. rokov (24,8 p. b. v roku 1999) a minimum na úrovni 11,0 p. b. bolo zaznamenané v roku 2007.  

Kým v roku 2009 boli z celkového počtu 57 porovnávaných regiónov úrovne NUTS III33 len tri s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, najčastejšie bolo takých regiónov identifikovaných až 6.  

Tab. č. 4|ES|: Španielsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III 

 

rok

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

ES111

A Coruña

12,2

14,7

11,3

12,9

13,9

14,7

9,9

8,3

8,3

8,9

11,6

ES112

Lugo

9,1

11,7

8,8

9,1

8,1

8,6

6,7

6,7

5,8

6,2

9,3

ES113

Ourense

9,1

16,1

8,4

8,4

8,5

13,3

10,5

9,0

5,7

6,3

10,3

ES114

Pontevedra

13,9

16,0

12,5

13,7

14,3

14,1

11,0

9,1

8,1

10,1

15,5

ES120

Asturias

17,0

17,0

7,7

9,7

11,1

10,4

10,2

9,3

8,5

8,4

13,4

ES130

Cantabria

16,6

13,4

8,7

10,1

10,5

10,5

8,5

6,6

5,9

7,2

12,0

ES211

Álava

18,6

10,3

8,5

9,0

9,4

9,3

7,1

6,7

5,0

4,8

11,3

ES212

Guipúzcoa

19,6

9,7

6,8

7,0

6,3

6,8

5,7

5,5

4,9

5,3

9,0

ES213

Vizcaya

18,7

14,1

12,0

11,4

11,5

11,7

8,5

7,9

7,2

7,7

12,3

ES220

Navarra

10,8

5,6

4,9

5,7

5,7

5,5

5,6

5,3

4,8

6,7

10,9

ES230

La Rioja

7,3

8,1

4,5

7,0

6,0

5,6

6,2

6,2

5,7

7,8

12,8

ES241

Huesca

9,0

6,5

5,0

4,1

3,7

5,1

6,9

5,5

3,9

5,4

10,6

ES242

Teruel

8,7

6,8

4,6

6,0

4,8

4,5

4,7

3,7

4,5

6,4

10,3

ES243

Zaragoza

9,3

7,5

5,0

6,2

7,5

5,9

5,8

5,8

5,6

7,7

13,7

ES300

Madrid

12,4

11,6

7,6

7,3

7,4

6,7

6,8

6,4

6,3

8,7

14,0

ES411

Ávila

13,3

11,7

9,0

9,0

8,9

9,6

8,8

6,8

6,7

11,1

18,5

ES412

Burgos

14,5

9,9

6,6

7,5

8,5

8,3

6,7

6,7

6,4

9,0

12,7

ES413

León

14,6

14,8

10,1

10,4

9,5

8,4

10,8

9,2

7,8

9,5

14,6

ES414

Palencia

16,3

14,0

7,9

8,6

9,2

7,5

7,5

7,1

6,2

9,3

14,1

ES415

Salamanca

17,8

18,1

13,4

13,3

15,5

15,7

9,1

10,1

8,9

11,7

15,5

ES416

Segovia

8,3

9,4

9,2

9,5

9,6

8,3

6,8

7,3

5,4

9,8

12,2

ES417

Soria

9,3

7,0

4,6

4,8

4,7

4,3

5,2

5,2

4,7

5,4

10,4

ES418

Valladolid

16,0

15,5

12,6

13,2

13,3

13,4

9,2

8,2

7,3

8,9

12,4

ES419

Zamora

21,3

14,7

8,7

9,7

13,2

11,8

10,0

9,0

8,2

9,3

14,1

ES421

Albacete

17,2

12,9

8,2

7,2

7,4

9,3

10,0

9,9

9,1

12,3

20,0

ES422

Ciudad Real

15,7

13,4

10,2

9,3

11,1

9,8

10,6

10,7

9,0

13,3

19,9

ES423

Cuenca

8,5

11,4

8,6

9,1

9,2

8,5

6,5

6,9

5,7

7,9

15,9

ES424

Guadalajara

8,9

11,0

7,9

8,9

8,6

7,9

7,1

7,0

4,9

8,5

13,5

ES425

Toledo

10,6

12,5

10,5

11,5

11,6

10,4

9,1

7,9

7,1

12,1

20,1

ES431

Badajoz

27,8

24,5

17,7

19,8

16,4

18,1

17,5

14,8

14,1

15,8

21,4

ES432

Cáceres

20,7

22,2

8,7

18,3

19,0

15,6

13,0

11,2

11,3

14,2

19,0

ES511

Barcelona

12,9

9,4

9,0

10,8

10,7

10,4

7,0

6,7

6,6

8,7

16,2

ES512

Girona

9,8

7,8

7,3

8,6

10,3

8,5

7,3

6,6

8,1

11,1

18,2

ES513

Lleida

7,6

5,3

5,5

6,5

5,5

4,7

5,9

6,3

3,0

6,4

11,4

ES514

Tarragona

14,2

8,5

9,2

8,6

7,5

8,6

7,1

6,3

6,6

10,2

17,0

ES521

Alicante / Alacant

14,8

13,8

10,0

10,8

12,3

10,6

9,6

9,6

10,3

13,5

22,4

ES522

Castellón / Castelló

9,0

6,3

4,1

5,1

6,8

8,4

7,3

6,1

6,8

10,9

19,9

ES523

Valencia / València

14,4

11,4

10,2

11,9

11,5

10,7

8,6

8,0

8,1

11,5

20,6

ES531

Eivissa, Formentera

:

5,8

6,8

8,0

11,4

10,3

6,8

6,7

8,0

:

18,4

ES532

Mallorca

:

7,1

5,8

7,7

9,5

9,2

7,4

6,4

6,8

:

18,0

ES533

Menorca

:

4,9

5,2

6,2

8,3

6,5

6,1

6,5

7,3

:

17,3

ES611

Almería

18,2

16,3

10,5

10,7

11,5

10,1

9,2

9,5

11,5

19,5

26,8

ES612

Cádiz

30,0

29,7

25,0

27,4

23,4

22,7

17,7

15,4

14,9

19,4

26,9

ES613

Córdoba

24,2

25,7

20,8

21,4

21,2

20,7

14,8

14,4

13,9

16,5

26,1

ES614

Granada

26,3

22,7

18,5

19,7

18,0

13,4

12,9

10,9

12,0

19,3

26,3

ES615

Huelva

28,2

25,2

13,1

21,5

19,9

16,0

15,9

14,4

13,9

17,6

22,6

ES616

Jaén

16,3

23,5

17,1

18,5

18,8

18,2

15,9

13,7

13,0

16,5

23,2

ES617

Málaga

27,4

18,9

14,4

15,1

16,5

15,1

11,7

11,2

10,9

18,5

26,4

ES618

Sevilla

25,9

26,5

21,2

20,2

18,3

17,4

13,9

12,9

13,0

16,0

23,6

ES620

Murcia

15,5

12,7

10,7

11,4

10,7

10,7

8,0

7,9

7,6

12,6

20,7

ES630

Ceuta **

25,6

24,7

7,1

6,7

9,5

10,7

19,7

21,0

20,3

17,3

18,9

ES640

Melilla **

34,4

21,4

3,1

4,2

8,9

17,0

14,0

13,4

18,2

20,7

24,2

ES703

El Hierro

:

12,3

10,3

11,1

12,8

13,4

11,9

:

:

:

:

ES704

Fuerteventura

:

10,5

8,9

9,6

9,0

9,5

11,2

10,7

10,0

17,9

29,2

ES705

Gran Canaria

:

13,3

9,6

11,0

11,1

11,6

13,3

12,7

11,8

18,7

27,7

ES706

La Gomera

:

14,8

11,3

11,5

11,3

11,6

11,9

:

:

:

24,1

ES707

La Palma

:

14,8

11,6

11,3

13,0

13,1

11,9

12,6

10,5

17,0

23,6

ES708

Lanzarote

:

9,6

8,7

9,9

8,3

9,3

10,7

9,6

9,1

16,6

29,2

ES709

Tenerife

:

14,2

12,3

11,5

12,2

12,8

10,3

11,0

9,4

16,2

24,2

ES

Španielsko

16,1

13,9

10,5

11,5

11,5

11,0

9,2

8,5

8,3

11,3

18,0

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za rok 1990 je za EÚ 12 | ** do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezhrnuli regióny Ceuta a Melilla, keďže ide o dve rozlohou i počtom obyvateľov nepodstatné enklávy v tzv. Španielskej Afrike | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Zhrnutie za Španielsko

Medziregionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti v Španielsku, ktoré patrí medzi hlavných beneficientov regionálnej/kohéznej politiky EÚ, sú aj po vyše dvoch dekádach nalievania eurofondov na prakticky totožnej úrovni, ktorá presahuje 20 p. b. na úrovni regiónov NUTS III.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Španielsko poslalo, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Španielsku boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Španielsku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=ES     

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Vo všetkých prípadoch došlo k procesu delenia a vzniku samostatných celkov NUTS III.

[4] Do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezhrnuli regióny Ceuta a Melilla, keďže ide o dve rozlohou i počtom obyvateľov nepodstatné enklávy v tzv. Španielskej Afrike.

[5] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database