| FR | Francúzsko

| FR | Francúzsko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1958

Členská krajina eurozóny od roku:

1999

Počet obyvateľov (2011):

65 048 412

Rozloha:

547 030 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

14,4 mld. eur | 226 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

4,13%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

13,9 mld. eur (ver.) + 5,6 mld. eur (súkr.)

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Francúzsko patrí medzi zakladateľské krajiny európskeho spoločenstva. Počas štyroch programových období od roku 1989 dostalo možnosť postupne vyčerpať vyše 51,8 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ, čo v prepočte na obyvateľa ročne predstavuje sumu 32,7 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|FR|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Francúzsko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

6 935

14 946

15 669

14 319

51 869

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

24,7

42,1

37,0

32,3

32,7

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

10,05

8,90

6,68

4,13

6,34

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Francúzsko počas obdobia členstva zaplatilo do rozpočtu EÚ o 104,158 mld. eur viac, než z rozpočtu získalo. V dlhodobom horizonte patrí medzi čistých prispievateľov (graf č. 1). V roku 2011 stálo členstvo v EÚ francúzskych daňovníkov 105 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|FR|: Fiskálna bilancia Francúzska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Francúzsko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 9 regiónov na úrovni NUTS I, 26 regiónov na úrovni NUTS II a 100 regiónov na úrovni NUTS III.[3]

Členenie Francúzska na všetkých zmienených úrovniach NUTS je neobyčajne stabilné a vývoj jednotlivých indikátorov možno sledovať a porovnávať v dlhodobom časovom rade.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I

Francúzsko sa zaraďuje ku krajinám s priemernou mierou nezamestnanosti v EÚ (tab. č. 2).

Disparity medzi európskymi regiónmi Francúzska na úrovni NUTS I boli v sledovanom období 1990-2011 zväčša nie veľmi výrazné a pomerne nemenné. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 5,4 p. b.,  v roku 2000 to bolo síce 8,4 p. b., no v roku 2011 to bolo 4,7 p. b., teda na úrovni podobnej ako na začiatku sledovaného obdobia pred dvomi dekádami.

Tab. č. 2|FR|: Francúzsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

FR1

Île de France

7,2

8,9

10,7

10,5

8,7

8,9

8,2

7,2

8,4

8,9

8,6

FR2

Bassin Parisien

8,9

10,5

12,6

12,0

9,9

8,4

7,7

7,2

8,8

9,4

9,4

FR3

Nord - Pas-de-Calais

11,8

13,2

16,6

18,1

16,7

12,5

11,7

11,4

13,5

13,1

12,9

FR4

Est

6,4

8,2

9,6

9,6

8,3

8,2

7,1

7,3

10,0

9,0

9,0

FR5

Ouest

9,0

10,0

10,7

11,0

8,6

7,5

6,6

6,3

7,3

8,1

8,3

FR6

Sud-Ouest

9,5

10,2

11,4

11,3

10,3

7,9

7,6

6,8

8,8

8,3

8,9

FR7

Centre-Est

7,5

10,5

10,6

10,0

8,5

7,6

7,0

6,6

8,5

8,3

8,2

FR8

Méditerranée

11,6

13,5

16,9

17,4

15,3

11,5

9,8

8,8

10,8

11,5

10,9

FR9

Départements d'outre-mer **

:

10,3

:

:

:

27,0

22,7

23,1

24,4

25,2

25,3

FR

Francúzsko

8,7

10,3

12,0

12,0

10,2

9,3

8,4

7,8

9,5

9,7

9,7

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii | * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | ** do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezahrnuli francúzske zámorské územia  (DOM)

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Z dostupných dát (tab. č. 3) o vývoji miery nezamestnanosti v sledovanom období 1990-2011 vyplýva, že aj rozdiely medzi regiónmi  úrovne NUTS II sú pomerne stabilné a po vyše dvoch dekádach na prakticky totožnej úrovni. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 8,4 p. b.,  v roku v roku 2011 to bolo 8,1 p. b.

Z celkového počtu 22 porovnávaných európskych francúzskych regiónov NUTS II bol v sledovanom období žiaden a v iných rokoch až štyri s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Tab. č. 3|FR|: Francúzsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

FR10

Île de France

7,2

8,9

10,7

10,5

8,7

8,9

8,2

7,2

8,4

8,9

8,6

FR21

Champagne-Ardenne

9,3

10,1

13,3

13,2

11,3

7,1

8,4

8,0

9,6

9,6

10,7

FR22

Picardie

10,0

11,0

14,2

13,4

11,6

10,8

10,2

7,5

10,7

12,0

9,4

FR23

Haute-Normandie

9,8

12,1

13,6

14,1

11,0

9,3

9,0

8,9

10,4

10,2

9,4

FR24

Centre

8,4

10,1

10,9

10,8

8,2

7,1

6,0

5,7

7,0

7,3

8,8

FR25

Basse-Normandie

8,0

8,9

13,2

10,0

8,2

7,5

5,8

6,7

7,3

8,6

9,7

FR26

Bourgogne

8,1

10,3

11,0

10,4

9,3

8,9

7,0

6,7

8,1

9,4

9,4

FR30

Nord - Pas-de-Calais

11,8

13,2

16,6

18,1

16,7

12,5

11,7

11,4

13,5

13,1

12,9

FR41

Lorraine

8,0

9,6

11,3

11,1

9,7

9,8

7,7

8,4

11,6

9,8

10,4

FR42

Alsace

4,5

6,4

7,8

7,5

6,5

6,6

6,2

6,1

8,5

8,3

7,7

FR43

Franche-Comté

6,7

8,6

9,1

9,7

8,1

7,9

7,5

7,1

9,2

8,7

8,4

FR51

Pays de la Loire

9,0

10,2

11,0

12,2

9,5

7,2

6,2

6,4

8,0

8,9

8,8

FR52

Bretagne

8,4

8,9

9,9

9,5

7,5

7,7

6,8

5,6

5,9

7,2

7,5

FR53

Poitou-Charentes

9,9

11,6

11,4

10,9

8,4

8,1

6,9

7,4

8,7

8,1

8,5

FR61

Aquitaine

10,7

11,9

11,9

11,9

11,1

7,9

7,3

7,4

8,7

8,5

9,4

FR62

Midi-Pyrénées

8,7

9,0

11,2

11,1

10,1

8,4

8,2

6,4

9,4

8,3

8,6

FR63

Limousin

8,0

8,4

9,2

9,5

7,8

6,1

7,1

5,8

6,5

7,3

7,9

FR71

Rhône-Alpes

7,2

10,7

10,5

9,9

8,1

7,6

6,6

6,6

8,7

8,5

8,1

FR72

Auvergne

8,7

9,7

11,0

10,6

10,2

7,5

8,7

6,7

7,8

7,4

8,8

FR81

Languedoc-Roussillon

12,9

13,7

17,8

17,4

16,6

11,4

10,6

9,9

13,9

14,4

12,7

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

11,0

13,5

16,5

16,9

14,3

11,6

9,4

8,2

9,5

10,2

10,3

FR83

Corse

10,1

11,0

15,2

26,0

22,8

10,9

11,2

8,4

6,9

6,2

4,8

FR91

Guadeloupe **

:

26,1

:

:

:

26,9

22,6

21,9

23,4

23,8

22,6

FR92

Martinique **

:

25,0

:

:

:

24,1

21,1

22,3

21,8

21,0

20,8

FR93

Guyane **

:

24,1

:

:

:

28,5

20,1

21,4

20,2

21,0

21,0

FR94

Réunion **

:

31,7

:

:

:

28,3

24,1

24,4

27,1

28,9

29,6

FR

Francúzsko

8,7

10,3

12,0

12,0

10,2

9,3

8,4

7,8

9,5

9,7

9,7

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii | * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | ** do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezahrnuli francúzske zámorské územia Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Mapa č. 1|FR|: Regióny Francúzska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Medziregionálne rozdiely vo Francúzsku na úrovni NUTS III kopírujú situáciu regiónov úrovne NUTS II (tab. č. 4). V priebehu obdobia 1990-2009[4] klesli zanedbateľne z 9,8 p. b. v roku 1990 na 9,0 p. b. v roku 2009. Rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou dosahoval maximá koncom 90. rokov (20,1 p. b. v roku 1999) kvôli skoku miery nezamestnanosti na ostrovnej Korzike a minimum na úrovni 7,4 p. b. bolo zaznamenané v roku 2008.  

Kým v roku 2009 boli z celkového počtu 96 porovnávaných regiónov úrovne NUTS III tri s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, v prvej dekáde nového tisícročia najčastejšie nebol taký región identifikovaných žiaden a extrémom bolo 9 regiónov v roku 2000.  

Tab. č. 4|FR|: Francúzsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III

 

rok

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

FR101

Paris

9,4

12,0

10,2

8,7

9,7

10,3

10,1

9,9

9,7

9,0

8,0

9,2

FR102

Seine-et-Marne

6,8

8,5

6,6

5,6

6,2

6,8

7,1

7,6

7,5

6,8

6,1

7,4

FR103

Yvelines

5,1

7,7

6,3

5,4

6,2

6,6

6,9

7,0

6,9

6,4

5,6

6,8

FR104

Essonne

5,3

8,0

6,4

5,3

6,1

6,7

6,8

7,0

6,9

6,2

5,6

6,8

FR105

Hauts-de-Seine

5,6

9,5

7,9

6,8

7,7

8,3

8,3

8,4

8,3

7,5

6,5

7,7

FR106

Seine-Saint-Denis

9,2

15,6

13,2

11,1

11,8

12,3

12,5

12,7

12,6

11,6

10,1

11,4

FR107

Val-de-Marne

6,3

10,5

8,7

7,3

7,7

8,2

8,4

8,7

8,7

8,1

6,9

8,1

FR108

Val-d'Oise

7,1

10,5

8,7

7,3

8,1

8,7

9,0

9,4

9,4

8,8

7,7

9,1

FR211

Ardennes

11,3

17,3

15,2

13,6

12,5

10,9

12,7

12,9

9,3

10,8

10,2

12,4

FR212

Aube

9,0

12,8

11,0

9,9

9,6

8,6

10,1

10,3

7,2

8,5

8,2

9,4

FR213

Marne

9,2

11,7

10,0

8,7

7,9

7,0

8,5

8,9

6,1

7,4

7,0

8,5

FR214

Haute-Marne

7,6

12,2

10,2

9,1

8,4

7,5

9,2

9,3

6,6

7,8

7,4

9,7

FR221

Aisne

10,7

15,3

13,7

11,1

9,8

11,3

11,1

12,6

12,8

12,2

9,2

12,9

FR222

Oise

8,5

11,3

9,5

7,3

7,2

8,4

8,2

9,2

9,1

8,6

6,2

9,1

FR223

Somme

11,3

14,8

12,8

10,4

9,3

10,2

9,9

10,9

11,3

10,8

7,9

11,2

FR231

Eure

8,2

11,8

8,9

7,2

8,9

8,0

7,5

7,2

8,7

8,4

8,2

10,0

FR232

Seine-Maritime

9,8

15,1

12,0

9,6

10,7

9,2

8,7

8,4

9,6

9,3

9,2

10,6

FR241

Cher

8,3

12,3

9,9

8,9

9,9

7,1

7,7

7,9

7,8

6,6

6,2

7,5

FR242

Eure-et-Loir

7,5

10,1

7,6

6,8

8,6

6,4

7,1

7,4

7,2

6,1

5,8

7,2

FR243

Indre

9,1

11,0

8,6

8,0

8,8

6,4

6,8

7,1

7,1

5,8

5,4

6,7

FR244

Indre-et-Loire

9,6

12,1

9,2

8,0

9,1

6,6

7,1

7,3

7,2

6,2

5,9

6,8

FR245

Loir-et-Cher

7,4

10,7

8,3

7,1

8,7

6,5

6,9

7,0

6,8

5,9

5,6

6,9

FR246

Loiret

8,3

9,4

6,8

5,9

7,6

5,8

6,3

6,6

6,7

5,8

5,6

6,9

FR251

Calvados

9,1

10,9

9,0

7,8

8,6

8,2

8,3

8,6

8,1

6,2

7,0

7,6

FR252

Manche

7,3

9,3

7,7

6,9

7,5

6,7

7,0

7,3

6,9

5,4

6,3

6,7

FR253

Orne

6,8

8,9

7,1

6,3

7,0

6,8

7,3

7,6

7,0

5,5

6,8

7,6

FR261

Côte-d'Or

8,0

9,8

8,9

6,6

6,7

6,3

7,7

7,0

8,2

6,6

6,1

7,2

FR262

Nièvre

8,0

11,4

10,0

7,3

7,2

6,8

8,4

7,8

9,1

7,3

6,8

8,6

FR263

Saône-et-Loire

8,3

10,4

9,6

7,2

7,2

6,9

8,5

7,7

9,1

7,1

6,9

8,5

FR264

Yonne

8,2

10,6

9,1

6,6

6,8

6,7

8,5

7,8

9,4

7,4

7,1

8,9

FR301

Nord (FR)

11,7

18,1

16,7

14,0

13,6

11,9

12,6

13,3

12,4

11,7

11,3

13,5

FR302

Pas-de-Calais

12,0

18,2

16,6

13,8

13,1

11,5

12,3

13,0

12,5

11,6

11,5

13,4

FR411

Meurthe-et-Moselle

7,9

11,1

9,7

7,7

7,6

9,1

10,5

9,7

9,3

7,4

8,1

10,8

FR412

Meuse

7,7

10,6

9,3

7,7

7,6

9,0

10,4

10,3

10,1

8,3

8,9

12,0

FR413

Moselle

8,0

11,1

9,7

7,6

7,7

9,4

10,9

10,3

9,8

7,7

8,4

11,8

FR414

Vosges

8,4

11,6

10,0

8,2

8,5

10,3

11,5

11,0

10,5

8,2

9,1

12,3

FR421

Bas-Rhin

4,8

7,6

6,6

6,4

7,0

7,1

7,5

6,8

6,3

5,8

5,9

8,2

FR422

Haut-Rhin

4,1

7,4

6,3

5,7

6,3

6,9

7,8

7,3

7,1

6,8

6,5

9,0

FR431

Doubs

6,6

10,1

8,3

5,0

8,6

7,4

8,4

7,6

8,2

7,7

7,3

9,6

FR432

Jura

5,0

7,8

6,7

4,2

7,1

6,2

6,8

6,1

6,3

6,0

6,0

8,2

FR433

Haute-Saône

7,8

10,4

8,6

5,3

8,1

6,7

7,6

7,1

7,8

7,4

7,1

9,0

FR434

Territoire de Belfort

7,9

11,0

9,2

5,5

9,3

8,1

9,4

8,7

9,9

9,4

8,2

10,0

FR511

Loire-Atlantique

10,9

14,2

11,0

8,9

8,8

8,6

8,5

8,2

7,7

6,7

6,6

7,8

FR512

Maine-et-Loire

8,9

12,1

9,7

8,2

7,9

8,0

7,8

7,7

7,4

6,5

6,7

8,3

FR513

Mayenne

5,0

7,9

5,6

5,0

5,1

5,4

5,4

5,5

5,2

4,4

4,9

6,4

FR514

Sarthe

8,9

12,4

9,3

7,4

7,4

7,2

7,3

7,5

7,4

6,5

6,8

8,9

FR515

Vendée

7,5

10,5

8,3

6,9

6,8

6,8

6,7

6,7

6,4

5,5

5,9

7,9

FR521

Côtes-d'Armor

7,9

9,6

7,6

6,2

6,6

6,1

6,6

6,9

7,6

6,7

5,5

5,7

FR522

Finistère

8,6

10,0

8,1

6,7

6,8

6,3

7,1

7,6

8,1

7,3

6,0

6,1

FR523

Ille-et-Vilaine

7,7

8,5

6,5

5,3

6,3

5,8

6,0

6,4

7,0

6,2

4,9

5,4

FR524

Morbihan

9,8

10,4

8,3

6,9

7,3

6,6

7,2

7,5

8,2

7,3

6,1

6,3

FR531

Charente

9,5

11,1

8,6

9,0

8,3

8,3

8,8

9,3

8,5

7,4

8,0

9,5

FR532

Charente-Maritime

11,9

13,1

10,3

10,4

9,6

9,4

10,2

10,6

9,6

8,1

8,6

10,1

FR533

Deux-Sèvres

8,8

8,8

6,6

6,7

6,2

6,3

6,4

6,6

6,3

5,2

5,6

6,8

FR534

Vienne

8,9

9,6

7,3

7,4

7,0

7,0

7,5

8,0

7,5

6,3

6,8

7,9

FR611

Dordogne

9,8

11,3

10,7

9,9

8,4

8,6

9,2

7,3

7,8

7,2

7,4

9,1

FR612

Gironde

11,7

12,9

11,8

10,9

9,9

9,9

10,6

8,2

8,5

7,7

7,7

8,9

FR613

Landes

8,6

10,2

9,8

9,2

8,3

8,4

9,0

7,1

7,4

6,9

7,1

8,4

FR614

Lot-et-Garonne

10,5

12,0

11,1

10,3

8,9

9,2

9,8

7,5

8,3

7,5

7,7

9,3

FR615

Pyrénées-Atlantiques

10,5

10,8

10,4

9,8

8,7

8,6

8,9

6,6

6,9

6,5

6,6

7,9

FR621

Ariège

8,1

11,6

10,7

9,2

8,3

8,4

7,5

7,9

9,5

9,4

7,4

11,4

FR622

Aveyron

5,1

6,6

6,0

4,9

4,8

4,9

4,2

4,2

5,2

4,9

4,1

6,5

FR623

Haute-Garonne

10,2

12,6

11,4

10,0

9,3

9,1

7,9

7,7

9,0

8,7

6,7

9,5

FR624

Gers

6,1

7,5

6,9

5,8

5,3

5,3

4,8

4,8

5,7

5,5

4,4

6,8

FR625

Lot

7,8

9,5

8,7

7,5

6,8

7,1

6,3

6,2

7,4

6,9

5,6

8,8

FR626

Hautes-Pyrénées

10,0

12,1

10,8

9,5

8,5

8,6

7,6

7,4

8,6

8,5

6,6

10,6

FR627

Tarn

8,6

11,5

10,5

9,0

8,3

8,6

7,5

7,5

9,3

9,3

7,4

10,8

FR628

Tarn-et-Garonne

9,0

11,0

10,0

8,9

8,2

8,4

7,5

7,7

9,4

9,6

7,6

10,9

FR631

Corrèze

8,0

9,0

7,3

6,8

5,8

6,4

7,4

5,9

5,3

6,1

5,0

5,7

FR632

Creuse

8,6

10,6

9,1

8,8

7,0

7,6

8,6

6,8

:

7,4

:

6,5

FR633

Haute-Vienne

7,7

9,5

7,8

7,3

6,6

7,0

8,1

6,7

6,5

7,6

6,1

6,9

FR711

Ain

4,9

6,8

5,2

4,5

4,8

5,2

6,0

6,1

5,6

4,9

5,2

7,4

FR712

Ardèche

8,6

11,3

9,5

8,9

8,3

8,3

9,5

9,4

9,1

8,1

8,3

9,8

FR713

Drôme

10,0

12,5

10,6

9,6

8,9

9,2

10,3

10,4

9,7

8,5

8,7

10,4

FR714

Isère

7,6

10,2

8,4

7,2

6,9

7,1

8,2

8,0

7,5

6,5

6,5

8,5

FR715

Loire

8,6

11,0

9,5

8,7

7,7

8,0

9,2

9,1

8,6

7,3

7,4

9,7

FR716

Rhône

6,9

10,2

8,2

7,2

7,0

7,6

8,9

8,6

8,1

7,0

6,8

8,6

FR717

Savoie

6,5

9,6

8,0

6,9

6,5

6,7

7,6

7,3

6,7

5,8

5,8

7,7

FR718

Haute-Savoie

5,6

8,0

6,6

5,8

5,8

5,9

6,8

6,6

6,1

5,2

5,4

8,1

FR721

Allier

10,4

12,2

11,4

8,4

7,6

7,7

8,1

8,3

8,4

9,6

7,3

8,7

FR722

Cantal

8,4

9,3

9,0

6,6

5,4

5,2

5,4

5,7

5,7

6,6

:

5,4

FR723

Haute-Loire

7,0

9,5

9,1

6,6

6,3

6,4

6,7

6,9

7,3

8,3

6,3

7,2

FR724

Puy-de-Dôme

8,3

10,4

10,3

7,5

7,0

7,1

7,5

7,5

7,6

8,9

6,9

8,0

FR811

Aude

11,6

15,1

14,3

11,5

10,9

9,9

9,7

10,7

10,4

9,8

9,5

13,2

FR812

Gard

13,1

18,1

17,4

14,1

13,4

12,0

11,3

12,3

12,0

10,9

10,0

14,1

FR813

Hérault

13,9

18,4

17,7

14,5

14,3

12,9

12,0

12,9

12,0

11,2

10,5

14,4

FR814

Lozère

5,0

6,8

6,7

5,6

5,1

4,5

4,3

4,9

:

:

:

:

FR815

Pyrénées-Orientales

13,3

17,4

16,5

13,3

12,8

11,9

11,0

11,8

11,1

10,5

9,7

14,2

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

8,1

13,2

11,7

10,5

10,0

8,4

8,5

9,4

10,3

8,6

7,9

9,0

FR822

Hautes-Alpes

7,2

10,3

8,4

7,9

7,9

6,6

6,8

7,3

8,0

6,7

6,0

6,7

FR823

Alpes-Maritimes

9,2

14,0

11,6

10,0

9,8

8,6

8,5

9,0

9,7

7,6

6,6

8,1

FR824

Bouches-du-Rhône

12,1

19,1

16,3

14,1

12,5

10,6

10,5

11,4

12,9

10,5

9,1

10,2

FR825

Var

12,4

17,9

15,4

13,3

12,1

10,2

10,4

11,1

12,0

9,6

8,6

9,9

FR826

Vaucluse

10,4

15,4

13,1

11,4

10,7

9,1

9,1

10,2

11,5

9,4

8,3

9,7

FR831

Corse-du-Sud

10,0

25,2

21,9

11,5

13,0

12,1

13,3

10,8

10,4

10,6

8,1

:

FR832

Haute-Corse

10,2

26,7

23,7

12,1

13,3

11,8

12,9

11,2

11,4

11,8

8,7

7,1

FR910

Guadeloupe

31,1

:

:

25,2

26,0

26,2

25,1

25,9

26,9

22,6

21,9

23,4

FR920

Martinique

32,1

:

:

24,0

22,9

21,0

21,5

18,7

24,1

21,1

22,3

21,8

FR930

Guyane

24,0

:

:

28,1

24,4

24,3

25,7

24,8

28,5

20,1

21,4

20,2

FR940

Réunion

36,9

:

:

31,5

29,3

31,6

32,8

30,1

28,3

24,1

24,4

27,1

FR

Francúzsko

8,7

12,0

10,2

9,1

9,2

8,9

9,3

9,3

9,3

8,4

7,8

9,5

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii | * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | ** do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezahrnuli francúzske zámorské územia Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion

Zhrnutie za Francúzsko

Medziregionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti vo Francúzsku v sledovanom období 1990-2011 sú pomerne stabilné a nemenné na všetkých troch sledovaných úrovniach NUTS.

Do porovnávania medziregionálnych rozdielov sme nezahrnuli francúzske zámorské územia Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion, keďže sú mimo územia Európy, pomerne vzdialené pevninskému Francúzsku. Na zváženie je tiež otázka, prečo by sa vôbec z peňazí daňovníkov členských krajín EÚ mali financovať projekty v zámorských neeurópskych územiach členských krajín EÚ.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po odrátaní objemu zdrojov, ktorý sa z rozpočtu EÚ do Francúzska vrátil na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Francúzsku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=FR

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Do porovnávania medziregionálnych rozdielov na úrovniach NUTS I až NUTS III nebudú zahrnuté francúzske zámorské územia Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion, preto počet porovnávaných regiónov bude nasledovný: 8 regiónov NUTS I, 22 regiónov NUTS II a 96 regiónov NUTS III.

[4] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database