| IE | Írsko

| IE | Írsko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1973

Členská krajina eurozóny od roku:

1999

Počet obyvateľov (2011):

4 569 864

Rozloha:

70 280 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,9 mld. eur | 210 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,26%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

1,5 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Írsko počas štyroch programovacích období od roku 1989 z rozpočtu EÚ postupne dostalo možnosť čerpať vyše 17 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území, čo v prepočte na obyvateľa za obdobie 1989-2013 ročne predstavuje sumu 158,2 eura. Vzhľadom na kontinuálny rast ekonomiky a životnej úrovne dochádza z obdobia na obdobie postupne k poklesu zdrojov poskytovaných pre krajinu z eurofondov (tab. č. 1).

Tab. č. 1|IE|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Írsko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

4 900

7 404

3 803

901

17 008

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

280,0

342,8

146,8

29,9

158,2

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

7,10

4,41

1,62

0,26

2,08

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Írsko počas obdobia svojho členstva získalo z rozpočtu EÚ o 41,894 mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu muselo poslať. Dlhodobo patrí medzi čistých príjemcov, s výnimkou roka 2009 (graf č. 1). V roku 2011 získalo Írsko z členstva v EÚ 54 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|IE|: Fiskálna bilancia Írska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Írsko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] na úrovni NUTS I nečlení. Nerozčleňovalo sa ani na úrovni NUTS II, zmena nastala v roku 1999, odkedy sú na tejto úrovni vyčlenené dva štatistické regióny. Na úrovni NUTS III sa krajina člení 8 regiónov. Hoci Írsko nepatrí medzi nové členské krajiny, vzhľadom na zmeny hraníc celkov úrovne NUTS III v roku 1995 nie je možné kontinuálne sledovať vývoj jednotlivých indikátorov v dlhodobom časovom rade.[3]

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Počas obdobia 1999-2008 sa miera nezamestnanosti v Írsku držala na úrovni pod 6% a radilo sa tak ku krajinám s podpriemernou mierou nezamestnanosti. Skokovitý medziročný nárast je evidentný v roku 2009, kedy Írsko z roka na rok prestúpilo ku krajinám s nadpriemernou mierou nezamestnanosti (tab. č. 2). Disparity medzi dvomi regiónmi úrovne NUTS II boli v sledovanom období 1999-2011 nevýrazné, pričom región s vyššou mierou nezamestnanosti a región s nižšou mierou nezamestnanosti  neboli od seba vzdialené viac než 1,5 p. b. v roku 1999, a rovnako i v roku 2011.

Tab. č. 2|IE|: Írsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE01

Border, Midland and Western

6,9

5,5

4,9

5,4

5,3

4,7

4,4

4,6

4,8

7,0

13,0

14,0

15,5

IE02

Southern and Eastern

5,4

4,0

3,6

4,1

4,5

4,5

4,3

4,3

4,5

5,7

11,3

13,3

14,0

IE

Írsko

5,8

4,3

3,9

4,4

4,7

4,5

4,3

4,4

4,6

6,0

11,7

13,5

14,4

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

Mapa č. 1|IE|: Regióny Írska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Írsko patrí medzi krajiny s bezvýznamnými rozdielmi v miere nezamestnanosti medzi regiónmi úrovne NUTS III (tab. č. 3). Rozdiel medzi regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti sa v sledovanom období 1999-2009[4] bol zväčša pod úrovňou troch p. b., pričom v roku 2009 sa nepatrne zvýšil na 4,4 p. b., čo je len o 0,1 p. b. viac, než bol rozdiel pozorovaný v roku 1999.

Z celkového počtu 8 regiónov nebol v sledovanom období ani jeden s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Tab. č. 3|IE|: Írsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2009

kód

región

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE011

Border

8,8

6,2

5,9

6,5

6,3

5,6

5,1

5,2

12,9

IE012

Midland

6,9

5,7

4,0

4,1

4,8

4,6

3,8

3,8

14,0

IE013

West

4,9

4,6

4,4

5,0

4,7

3,8

4,0

4,4

12,6

IE021

Dublin

4,7

3,5

3,0

3,8

4,3

4,4

4,3

4,4

10,1

IE022

Mid-East

4,5

3,7

3,3

3,6

3,5

3,3

3,2

3,3

10,6

IE023

Mid-West

5,6

4,3

4,2

4,1

5,1

5,2

4,7

4,6

12,8

IE024

South-East (IE)

8,2

5,3

4,7

5,1

5,9

5,7

5,8

5,4

14,5

IE025

South-West (IE)

5,6

4,0

4,0

4,4

4,5

4,3

3,8

3,7

10,9

IE

Írsko

5,8

4,3

3,9

4,4

4,7

4,5

4,3

4,4

11,7

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

8,9

Zdroj: Eurostat

Zhrnutie za Írsko

Regionálne rozdiely merané podľa miery nezamestnanosti  nie sú v Írsku problémom. Identifikované medziregionálne rozdiely na úrovni NUTS III sa zväčša pohybujú na úrovni nižšej než 3 p. b. a sú teda bezvýznamné. Ani z pohľadu pochybného cieľa EÚ vyrovnávať rozdiely sme teda neidentifikovali dôvod, prečo by EÚ mala do regionálnej politiky v Írsku akokoľvek zasahovať.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Írsko poslalo, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Írsku boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Írsku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=IE  

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Zmeny na úrovni regiónov NUTS III, ktoré nastali v roku 1995, znamenali síce zmeny hraníc regiónov tejto úrovne, no na nižšej úrovni NUTS IV (dnes LAU 1) k zmenám nedošlo, preto by Eurostat mohol spätne dáta zrekonštruovať, no napriek tomu to nerobí.

[4] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database