| IT | Taliansko

| IT | Taliansko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1958

Členská krajina eurozóny od roku:

1999

Počet obyvateľov (2011):

60 626 442

Rozloha:

301 230 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

28,8 mld. eur | 487 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

8,3%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

31,3 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Taliansko je jedným zo zakladateľov európskeho spoločenstva. Počas programových období od roku 1989 dostalo možnosť postupne vyčerpať vyše 91,9 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ, čo v prepočte na obyvateľa ročne predstavuje sumu 62,2 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|IT|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Taliansko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

11 870

21 648

29 636

28 812

91 966

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

41,9

63,5

74,4

69,6

62,2

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

17,20

12,89

12,63

8,30

11,23

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Taliansko patrí síce k hlavným beneficientom regionálnej/kohéznej politiky EÚ, ale zároveň je v dlhodobom horizonte jedným z čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ (graf č. 1). Počas obdobia členstva zaplatilo do rozpočtu EÚ o 73,929 mld. eur viac, než z rozpočtu získalo. V roku 2011 stálo členstvo v EÚ talianskych daňovníkov 112 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|IT|: Fiskálna bilancia Talianska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Taliansko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 5 regiónov na úrovni NUTS I, 21 regiónov na úrovni NUTS II a 110 regiónov na úrovni NUTS III.

Členenie Talianska bolo pomerne dlhé obdobie stabilné na všetkých zmienených úrovniach NUTS, po zmenách po roku 2003 to však už tak celkom neplatí. Z pôvodných 11 regiónov NUTS I bolo vytvorených 5, na úrovni NUTS II došlo k rozdeleniu jedného regiónu a na úrovni NUTS III došlo k viacerým zmenám – najmä deleniam regiónov. Napriek tomu je možné možno sledovať a porovnávať vývoj jednotlivých indikátorov v dlhodobom časovom rade aspoň na úrovniach NUTS II a III.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I pred rokom 2003

Taliansko sa zaraďuje ku krajinám s priemernou až mierne nadpriemernou mierou nezamestnanosti v EÚ. Vzhľadom na zmeny členenia realizované v Taliansku na úrovni NUTS I (pôvodných 11 regiónov bolo zlúčených do 5 celkov) a platné na základe tzv. NUTS 2003[3] nie je možné sledovať disparity medzi regiónmi v súvislom časovom rade za celé obdobie 1990-2011.

Ak sa pozrieme na 11 regiónov úrovne NUTS I za pred rokom 2003, medziregionálne rozdiely sú pre túto úroveň v porovnaní s väčšinou krajín EÚ nezvyčajne vysoké (tab. č. 2). Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 18,3 p. b.,  v roku 1997 dokonca narástol na 21,2 p. b. V roku 1999 došlo k miernemu poklesu na 20,1 p. b. a posledný údaj z roka 2002 hovorí o úrovni 17,8 p. b., disparity sa teda za obdobie 1990-2002 znížili len nepatrne.

Tab. č. 2|IT|: Taliansko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I pred rokom 2003

 

rok

1990

1993

1997

1999

2002

kód

región

 

IT1

Nord Ovest

6,6

8,7

9,0

8,0

5,4

IT2

Lombardia

3,4

4,5

6,2

4,9

3,8

IT3

Nord Est

4,1

4,9

5,0

4,7

3,3

IT4

Emilia-Romagna

4,3

4,7

6,7

4,8

3,3

IT5

Centro

7,3

7,9

8,1

7,2

4,8

IT6

Lazio

10,9

11,0

13,3

13,2

8,6

IT7

Abruzzo-Molise

10,6

13,1

10,6

11,6

7,5

IT8

Campania

19,8

22,8

26,1

23,7

21,1

IT9

Sud

17,7

17,6

20,5

21,9

17,4

ITA

Sicilia

21,7

23,1

24,0

24,8

20,1

ITB

Sardegna

18,9

19,8

20,5

21,9

18,5

IT

Taliansko

10,2

11,2

12,3

11,4

9,0

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I od roku 2003

Vývoj v ďalšom období je možné sledovať na novom členení NUTS I (tab. č. 3). Kým v období 90. rokov dochádzalo k miernemu nárastu medziregionálnych rozdielov na úrovni NUTS I, v novom členení v prvej dekáde aktuálneho tisícročia pozorujeme postupné zníženie rozdielov. Kým v roku 2000 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 19,3 p. b.,  v roku 2006 to bolo 9,1 p. b. a na tejto úrovni sú rozdiely evidované i v roku 2011. 

Tab. č. 3|IT|: Taliansko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I od roku 2003

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITC

Nord-Ovest

6,0

5,3

4,3

4,4

4,2

4,5

4,4

3,9

3,8

4,2

5,8

6,2

6,3

ITF

Sud

21,2

20,0

18,6

17,7

17,0

14,4

13,8

12,0

10,5

11,4

11,9

12,8

13,3

ITG

Isole

23,5

23,1

20,8

19,6

19,2

16,3

15,3

12,7

12,1

13,3

13,7

14,5

14,1

ITH

Nord-Est

4,6

3,8

3,6

3,3

3,2

3,9

4,0

3,6

3,1

3,4

4,7

5,5

5,0

ITI

Centro

9,2

8,3

7,4

6,6

6,5

6,5

6,4

6,1

5,3

6,1

7,2

7,6

7,6

IT

Taliansko

11,4

10,6

9,5

9,0

8,7

8,0

7,7

6,8

6,1

6,7

7,8

8,4

8,4

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Z dostupných dát (tab. č. 4) o vývoji miery nezamestnanosti v sledovanom období 1990-2011 vyplýva, že aj rozdiely medzi regiónmi úrovne NUTS II sa v sledovanom období znížili, hoci naďalej presahujú hranicu 10-12 p. b. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 19,9 p. b.,  v roku v roku 2011 to bolo 12,2 p. b. (tab. č. 4).

Z celkového počtu 21 porovnávaných regiónov NUTS II bolo v sledovanom období zväčša štyri až päť s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Mapa č. 1|IT|: Regióny Talianska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Tab. č. 4|IT|: Taliansko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

ITC1

Piemonte

6,0

8,2

8,7

7,2

6,3

4,0

4,2

5,0

6,8

7,6

7,6

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2,4

4,9

4,1

5,3

4,5

3,0

3,2

3,3

4,4

4,4

5,3

ITC3

Liguria

8,5

10,1

10,2

9,9

8,2

4,8

4,8

5,4

5,7

6,5

6,3

ITC4

Lombardia

3,4

4,5

6,2

4,8

4,4

3,7

3,4

3,7

5,4

5,6

5,8

ITF1

Abruzzo

10,2

12,4

8,8

10,1

7,8

6,5

6,2

6,6

8,1

8,8

8,5

ITF2

Molise

12,1

15,6

17,2

16,2

14,0

10,0

8,1

9,1

9,1

8,4

9,9

ITF3

Campania

19,8

22,8

26,1

23,7

23,7

12,9

11,2

12,6

12,9

14,0

15,5

ITF4

Puglia

14,4

15,6

18,3

19,0

17,1

12,8

11,2

11,6

12,6

13,5

13,1

ITF5

Basilicata

21,5

23,0

20,6

17,1

16,3

10,5

9,5

11,1

11,2

13,0

12,0

ITF6

Calabria

22,6

19,6

24,9

28,0

26,0

12,9

11,2

12,1

11,3

11,9

12,7

ITG1

Sicilia

21,7

23,1

24,0

24,5

24,0

13,5

13,0

13,8

13,9

14,7

14,4

ITG2

Sardegna

18,9

19,8

20,5

21,0

20,6

10,8

9,9

12,2

13,3

14,1

13,5

ITH1

Provincia Autonoma di Bolzano **

2,7

3,1

3,8

2,5

2,1

2,6

2,6

2,4

2,9

2,7

3,3

ITH2

Provincia Autonoma di Trento **

4,4

3,4

3,1

2,9

3,3

3,5

4,3

4,5

ITH3

Veneto

3,9

5,0

4,8

4,5

3,7

4,0

3,3

3,5

4,8

5,8

5,0

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

5,7

5,9

7,2

5,6

4,6

3,5

3,4

4,3

5,3

5,7

5,2

ITH5

Emilia-Romagna

4,3

4,7

6,7

4,6

4,0

3,4

2,9

3,2

4,8

5,7

5,3

ITI1

Toscana

7,6

8,1

8,5

7,2

6,1

4,8

4,3

5,0

5,8

6,1

6,5

ITI2

Umbria

8,2

9,2

8,2

7,6

6,5

5,1

4,6

4,8

6,7

6,6

6,5

ITI3

Marche

6,3

6,6

7,1

6,1

5,0

4,5

4,2

4,7

6,6

5,7

6,7

ITI4

Lazio

10,9

11,0

13,3

11,7

11,0

7,5

6,4

7,5

8,5

9,3

8,9

IT

Taliansko

10,2

11,2

12,3

11,4

10,6

6,8

6,1

6,7

7,8

8,4

8,4

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | ** Provincia Autonoma di Bolzano a Provincia Autonoma di Trento tvorili do roku 2003 región Trentino-Alto Adige

 

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Medziregionálne rozdiely v Taliansku v sledovanom období poklesli aj na úrovni NUTS III (tab. č. 5). V priebehu obdobia 1990-2009[4] klesli z 30,5 p. b. v roku 1990 na 16,9 p. b. v roku 2009. Rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou dosahoval maximá začiatkom 90. rokov (30,5 p. b. v roku 1990) a minimum bolo zaznamenané v roku 2007 na úrovni 14,8 p. b. Napriek významnému poklesu sú rozdiely na úrovni presahujúcej 15 p. b. pomerne výrazné.  

Kým v roku 2009 bolo z celkového počtu 110 porovnávaných regiónov úrovne NUTS III trinásť s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá je od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, v roku 1990 ich bolo sedemnásť a v roku 2005 dokonca až dvadsať.  

Tab. č. 5|IT|: Taliansko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III[5]

 

rok

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

ITC11

Torino

7,8

9,0

7,9

6,2

6,2

5,9

6,1

4,8

4,1

4,7

5,6

8,3

ITC12

Vercelli

3,5

5,7

4,9

2,7

3,6

2,4

4,5

4,7

3,7

4,2

4,4

5,2

ITC13

Biella

3,8

3,8

2,7

4,1

3,5

5,1

5,4

4,8

4,3

4,9

6,7

ITC14

Verbano-Cusio-Ossola

4,1

7,1

4,7

4,0

5,7

4,5

4,5

4,9

4,2

3,2

5,0

5,1

ITC15

Novara

5,2

5,4

3,7

4,5

3,6

6,1

4,6

4,7

5,2

5,4

7,6

ITC16

Cuneo

3,4

4,5

3,6

3,2

3,1

4,0

2,2

3,2

2,7

2,2

3,4

2,9

ITC17

Asti

4,7

4,4

3,1

3,3

2,9

2,6

5,1

5,1

4,2

3,2

4,2

5,8

ITC18

Alessandria

5,0

7,0

5,8

4,1

4,5

3,7

5,2

5,2

4,6

4,6

4,8

5,8

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2,4

5,3

4,5

4,2

3,6

4,1

3,0

3,2

3,0

3,2

3,3

4,4

ITC31

Imperia

3,8

8,7

5,8

4,0

3,7

4,1

9,2

7,4

4,0

4,8

6,3

6,8

ITC32

Savona

5,4

7,6

6,0

6,6

5,3

4,3

5,4

5,3

4,5

4,3

5,6

4,9

ITC33

Genova

11,0

11,3

10,1

7,5

8,0

7,2

5,2

5,5

5,1

4,4

5,4

5,5

ITC34

La Spezia

7,7

8,4

6,2

4,7

3,9

5,2

5,1

5,8

4,8

7,3

4,2

6,6

ITC41

Varese

3,9

5,6

5,1

5,2

3,7

3,4

3,5

5,1

3,8

2,9

3,5

6,3

ITC42

Como

1,9

5,2

3,3

2,9

3,0

2,7

3,4

4,1

3,8

3,9

4,2

5,7

ITC43

Lecco

2,7

1,7

1,6

2,1

1,3

2,7

3,2

3,2

2,6

3,2

4,5

ITC44

Sondrio

4,9

4,7

2,8

3,0

3,8

3,5

4,2

4,0

3,5

4,4

4,3

4,4

ITC4C

Milano

4,0

5,6

5,2

4,6

4,6

4,5

4,6

4,2

3,9

3,8

3,9

5,7

ITC4D

Monza e della Brianza

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ITC46

Bergamo

2,4

2,9

2,9

1,8

2,5

1,9

3,6

3,2

3,0

2,6

3,0

3,7

ITC47

Brescia

2,5

4,2

4,2

3,3

3,5

3,2

3,5

4,2

3,7

3,2

3,1

5,3

ITC48

Pavia

5,1

4,9

5,0

3,4

3,8

4,5

4,3

4,3

4,3

3,7

4,9

5,5

ITC49

Lodi

:

6,7

5,3

4,7

5,2

4,6

4,2

3,5

3,2

4,1

3,7

5,4

ITC4A

Cremona

2,7

4,2

3,0

2,4

2,8

2,7

4,3

4,4

4,5

3,1

4,0

5,5

ITC4B

Mantova

2,4

3,0

2,6

1,7

3,2

2,6

3,2

3,9

3,0

3,4

4,1

4,8

ITF11

L'Aquila

10,7

13,1

12,1

10,2

10,5

7,4

8,4

5,9

5,8

7,7

8,6

9,9

ITF12

Teramo

7,9

10,2

6,4

3,9

4,2

3,5

6,1

6,6

6,5

5,7

5,3

6,0

ITF13

Pescara

8,7

9,9

6,5

4,7

5,0

6,2

8,4

9,8

8,1

5,8

6,5

7,9

ITF14

Chieti

13,0

8,3

7,1

5,4

6,2

4,5

8,6

8,8

5,9

5,8

6,0

8,5

ITF21

Isernia

8,7

12,6

10,0

11,3

12,5

11,6

10,2

9,0

8,9

8,3

8,3

7,9

ITF22

Campobasso

13,2

17,5

15,4

14,6

12,6

12,5

11,8

10,5

10,3

8,0

9,4

9,5

ITF31

Caserta

24,0

25,6

23,7

24,6

22,4

22,4

12,2

12,3

9,9

8,6

10,5

9,0

ITF32

Benevento

15,1

14,9

17,6

16,9

12,5

10,6

12,8

12,8

10,8

9,6

10,0

11,1

ITF33

Napoli

20,3

27,9

28,0

26,3

24,7

23,6

18,9

17,1

14,8

12,4

14,0

14,6

ITF34

Avellino

12,6

19,9

17,2

14,2

13,7

11,9

11,2

13,1

10,6

9,3

9,7

8,1

ITF35

Salerno

18,7

15,2

16,4

15,1

16,1

15,4

11,7

12,2

11,6

11,3

12,3

14,0

ITF46

Foggia

15,0

18,1

18,6

15,4

16,1

13,9

19,3

18,5

11,3

9,5

11,5

13,6

ITF47

Bari

12,2

16,7

14,6

12,1

10,8

11,5

14,7

13,5

13,3

9,7

10,3

11,1

ITF48

Barletta-Andria-Trani

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ITF43

Taranto

16,3

22,2

21,1

18,2

16,8

16,3

14,0

12,8

9,3

10,6

10,3

9,6

ITF44

Brindisi

10,3

16,5

15,3

13,2

12,6

11,3

16,1

16,3

12,9

13,7

12,0

14,3

ITF45

Lecce

19,1

23,0

18,8

17,4

17,0

17,6

14,7

14,4

15,0

14,5

15,0

16,2

ITF51

Potenza

22,5

17,9

15,9

17,0

15,4

15,3

12,3

12,4

10,8

9,8

10,8

10,5

ITF52

Matera

19,3

15,8

16,8

15,4

15,3

17,4

13,8

12,0

9,9

9,1

11,5

12,6

ITF61

Cosenza

26,9

25,3

22,8

23,8

22,6

21,9

10,8

12,3

12,2

10,5

11,1

10,9

ITF62

Crotone

20,8

17,8

16,3

17,1

20,5

22,8

16,4

15,5

13,5

10,6

13,4

12,0

ITF63

Catanzaro

29,7

29,0

25,3

22,1

20,1

13,1

15,4

13,9

12,6

13,9

11,3

ITF64

Vibo Valentia

29,4

26,4

26,1

26,9

24,9

12,5

13,1

13,4

14,8

14,3

12,9

ITF65

Reggio di Calabria

18,9

32,3

30,5

30,3

29,1

27,5

19,2

16,3

12,7

10,5

11,2

11,3

ITG11

Trapani

26,9

16,0

15,7

13,2

12,9

12,9

15,8

15,8

10,4

11,0

10,7

11,0

ITG12

Palermo

24,6

29,0

28,6

25,0

23,4

22,9

20,3

19,2

18,6

15,5

17,1

17,9

ITG13

Messina

20,2

26,5

26,1

23,0

20,4

22,1

16,1

13,1

10,7

10,4

13,6

14,1

ITG14

Agrigento

20,7

17,5

25,1

23,6

22,4

21,4

20,4

17,7

13,3

16,7

16,8

17,6

ITG15

Caltanissetta

32,0

22,1

20,8

22,4

22,8

20,6

20,4

19,2

16,6

15,7

14,5

15,3

ITG16

Enna

26,7

32,0

30,3

23,0

20,5

22,3

21,6

19,4

16,7

16,3

16,0

15,2

ITG17

Catania

19,9

27,0

24,8

23,0

22,1

22,0

15,0

15,3

12,3

11,6

12,0

11,3

ITG18

Ragusa

17,7

14,5

13,9

13,3

13,0

13,7

8,0

10,8

6,7

8,3

8,4

8,9

ITG19

Siracusa

20,9

21,6

18,3

14,8

12,7

13,8

17,7

14,6

11,5

11,5

11,6

8,5

ITG25

Sassari

20,8

:

:

:

:

:

:

:

:

:

16,9

19,0

ITG26

Nuoro

17,1

:

:

:

:

:

:

:

:

:

13,0

10,1

ITG27

Cagliari

20,8

:

:

:

:

:

:

:

:

:

11,3

11,0

ITG28

Oristano

17,1

:

:

:

:

:

:

:

:

:

11,4

13,9

ITG29

Olbia-Tempio

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

8,9

14,2

ITG2A

Ogliastra

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

12,1

12,7

ITG2B

Medio Campidano

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

11,7

11,9

ITG2C

Carbonia-Iglesias

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

10,0

11,8

ITH10

Bolzano-Bozen

2,0

2,5

2,1

1,9

1,9

2,0

2,7

2,8

2,6

2,6

2,4

2,9

ITH20

Trento

3,5

4,4

3,4

3,3

3,4

2,9

3,2

3,6

3,1

2,9

3,3

3,5

ITH31

Verona

4,2

5,1

4,0

3,3

3,6

3,3

4,7

4,4

4,0

3,4

3,8

4,7

ITH32

Vicenza

1,5

2,8

2,3

2,2

2,5

2,6

3,3

3,5

3,7

3,4

3,7

5,0

ITH33

Belluno

5,6

4,5

3,2

3,7

3,0

4,7

2,7

3,8

2,3

2,1

2,4

4,4

ITH34

Treviso

2,5

2,7

2,6

2,5

3,0

3,4

4,1

4,1

3,5

3,9

3,4

4,7

ITH35

Venezia

6,6

7,0

5,1

5,2

4,6

4,0

4,9

4,5

5,1

2,9

3,6

5,6

ITH36

Padova

3,1

3,7

4,0

3,0

2,9

3,0

4,1

4,4

4,3

3,2

3,5

4,3

ITH37

Rovigo

7,6

8,8

6,6

6,5

5,0

4,7

6,3

6,2

4,4

3,8

3,7

3,2

ITH41

Pordenone

5,2

3,5

3,0

2,7

1,9

2,6

4,2

3,4

3,9

2,8

3,9

4,9

ITH42

Udine

4,6

5,7

4,4

4,0

3,9

4,3

3,5

3,3

3,4

3,4

4,0

5,6

ITH43

Gorizia

6,4

4,7

5,3

4,8

4,4

4,9

3,4

4,9

3,6

3,2

5,8

5,7

ITH44

Trieste

8,2

8,5

6,4

5,3

5,2

4,2

4,8

6,5

3,3

4,3

4,5

4,7

ITH51

Piacenza

4,0

4,9

4,8

5,3

4,0

2,5

3,4

4,0

2,6

2,2

1,9

2,1

ITH52

Parma

2,8

4,9

4,0

3,1

2,7

3,1

3,6

4,1

2,7

2,3

2,3

3,8

ITH53

Reggio nell'Emilia

1,9

3,2

2,8

2,1

2,2

2,6

2,7

3,2

2,6

1,9

2,3

5,0

ITH54

Modena

3,0

3,7

2,5

2,7

2,3

3,1

3,7

3,7

2,8

3,5

3,3

5,2

ITH55

Bologna

3,3

3,2

3,1

3,3

2,8

2,3

3,1

2,7

2,9

2,5

2,2

3,4

ITH56

Ferrara

8,5

8,3

6,4

7,1

6,4

3,9

4,3

5,8

5,5

2,7

4,8

6,5

ITH57

Ravenna

6,2

5,0

4,3

5,1

3,9

4,4

4,3

4,2

3,4

2,9

3,4

5,3

ITH58

Forlì-Cesena

6,2

4,8

5,1

3,6

3,6

3,1

4,2

4,3

5,4

3,8

5,0

5,9

ITH59

Rimini

7,0

7,0

5,2

4,3

3,6

5,8

4,7

4,2

4,5

5,5

7,6

ITI11

Massa-Carrara

9,0

11,6

11,8

6,7

7,1

7,6

7,8

9,0

7,6

8,5

10,2

11,3

ITI12

Lucca

9,2

5,5

4,8

4,5

5,9

5,8

5,9

4,2

3,2

3,7

4,8

6,0

ITI13

Pistoia

6,8

7,1

5,7

5,4

4,3

4,2

6,0

6,8

6,8

4,5

4,3

5,4

ITI14

Firenze

6,8

6,3

5,6

4,2

4,2

3,9

5,0

4,5

4,4

3,5

4,4

5,0

ITI15

Prato

8,2

5,1

5,9

5,6

4,7

5,6

6,2

5,9

5,1

7,0

7,2

ITI16

Livorno

10,9

11,2

8,4

8,5

6,1

6,3

5,6

5,7

5,9

4,5

5,1

5,2

ITI17

Pisa

7,4

8,1

4,9

4,1

5,0

4,5

4,6

5,2

3,6

4,6

4,6

5,5

ITI18

Arezzo

5,6

5,9

6,6

4,7

2,7

3,5

4,4

5,3

4,9

4,6

4,9

5,5

ITI19

Siena

6,6

3,3

3,4

3,1

3,6

2,9

3,2

3,1

3,9

3,4

4,0

5,1

ITI1A

Grosseto

9,1

9,1

8,8

7,2

6,3

6,6

5,4

5,8

5,0

3,8

4,4

5,0

ITI21

Perugia

6,6

7,5

6,1

5,1

4,9

4,7

5,5

6,7

5,2

4,2

5,0

6,5

ITI22

Terni

12,8

8,1

7,8

6,0

8,2

6,6

6,1

4,3

4,8

5,7

4,3

7,1

ITI31

Pesaro e Urbino

6,6

6,6

4,3

3,5

3,5

3,2

5,0

3,1

3,7

3,3

4,8

5,9

ITI32

Ancona

6,8

5,3

3,9

4,4

4,4

2,9

5,2

4,0

4,0

3,5

3,8

5,8

ITI33

Macerata

4,4

6,8

5,7

4,1

3,6

4,2

5,2

5,2

4,0

4,4

4,3

5,2

ITI34

Ascoli Piceno

7,0

6,1

6,3

6,2

6,0

5,1

5,8

6,5

6,5

5,7

5,9

9,6

ITI35

Fermo

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ITI41

Viterbo

9,5

12,0

9,8

12,2

11,4

10,0

8,3

9,0

6,8

9,6

10,1

11,7

ITI42

Rieti

10,2

10,4

12,0

12,6

8,6

7,6

7,8

7,8

5,9

5,3

7,1

8,0

ITI43

Roma

11,1

11,6

11,1

9,9

7,8

8,0

7,5

7,3

7,2

5,8

7,0

8,1

ITI44

Latina

8,1

8,9

8,8

9,1

10,0

8,8

8,8

9,5

9,4

7,9

8,5

10,9

ITI45

Frosinone

13,7

15,4

13,6

11,6

11,6

13,4

10,7

8,9

9,2

8,4

9,3

7,4

IT

Taliansko

10,2

11,4

10,6

9,5

9,0

8,7

8,0

7,7

6,8

6,1

6,7

7,8

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii | * pozn.: údaj za rok 1990 je za EÚ 12

Zhrnutie za Taliansko

Taliansko sa nielen podľa miery nezamestnanosti delí na dva svety – sever a juh.

Z porovnania členenia NUTS I na 11 regiónov pred rokom 2003 a zmeneného členenia na 5 regiónov od roku 2003 možno vzhľadom na čiastočnú spätnú rekonštrukciu dát Eurostatom v prípade nového členenia pozorovať i štatistické zníženie vykazovaných disparít podľa nového členenia. Kým medziregionálne disparity v pôvodnom členení v roku 1999 boli na úrovni 20,1 p. b., v novom členení uvádza pre rok 1999 rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 18,9 p. b. a podobne sú disparity vykazované na nižšej úrovni i pre rok 2002 (17,8 p. b. v pôvodnom členení vs. 16,3 p. b. v novom členení NUTS I). Tento príklad ukazuje, že vykonaná teritoriálna zmena môže znamenať zmenu vykazovanej úrovne rozdielov.

Na jednej strane je Taliansko jedným z hlavných beneficientov regionálnej/kohéznej politiky EÚ, ale na strane druhej je jedným z čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ. Na mieste je otázka, či by nebolo efektívnejšie, aby sa tento transfer do Bruselu a späť zrušil a aby si Taliansko určilo vlastnú regionálnu politiku financovanú talianskymi daňovníkmi do miery, do akej to Taliani schvaľujú. Zároveň treba pripomenúť, že s realizáciou regionálnej/kohéznej politiky EÚ je (nielen) v Taliansku spätá byrokracia a korupcia, pričom výsledky neukazujú na to, že by táto politika bola v plnení cieľa redukovať disparity nejako obzvlášť úspešná. Rozdiely medzi talianskym severom a juhom v miere nezamestnanosti stále na úrovni NUTS III regiónov pretrvávajú na úrovniach vyšších ako 15 p. b.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po odrátaní objemu zdrojov, ktorý sa z rozpočtu EÚ do Talianska vrátil na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Taliansku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=IT   

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0041:EN:PDF

[4] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

[5] Zmeny v klasifikácii NUTS: Vercelli a Biella do roku 1995 spolu tvorili región Vercelli; Novara a Verbano-Cusio-Ossola do roku 1995 spolu tvorili región Novara; Como a Lecco do roku 1995 spolu tvorili región Como; Milano a Monza e della Brianza do roku 2009 spolu tvorili región Milano; Lodi a Milano do roku 1995 spolu tvorili región Milano; Barletta-Andria-Trani bola do roku 2009 súčasťou Bari a čiastočne súčasťou Foggia; Crotone, Catanzaro a Vibo Valentia do roku 1995 spolu tvorili región Catanzaro; Olbia-Tempio do roku 2001 súčasťou Nuoro a Sassari; Ogliastra do roku 2001 súčasťou Nuoro; Carbonia-Iglesias a Medio Campidano do roku 2001 súčasťou Cagliari; Forlì-Cesena a Rimini do roku 1995 spolu tvorili región Forli; Firenze a Prato do roku 1995 spolu tvorili región Firenze; Ascoli Piceno a Fermo do roku 2009 spolu tvorili región Ascoli Piceno

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003...