| LU | Luxembursko

| LU | Luxembursko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1958

Členská krajina eurozóny od roku:

1999

Počet obyvateľov (2011):

511 840

Rozloha:

2 586 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,065 mld. eur | 138,3 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,02%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

0,068 mld. eur (ver.) + 0,017 mld. eur (súkr.)

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Luxembursko patrí k zakladajúcim členom európskeho spoločenstva. Vzhľadom na to, že ide o jednu z ekonomicky najrozvinutejších krajín Európy s jednou z najvyšších životných úrovní na svete, ako i vzhľadom na fakt, že je jednou z rozlohou i počtom obyvateľov najmenších krajín EÚ, z rozpočtu EÚ dostal možnosť postupne čerpať len 0,334 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území, čo v prepočte na obyvateľa za štyri programovacie obdobia od roku 1989 ročne predstavuje sumu 28,4  eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|LU|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Luxembursko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

75

102

92

65

334

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

40,5

42,5

30,6

19,8

28,4

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

0,11

0,06

0,04

0,02

0,04

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Luxembursko počas obdobia svojho členstva zaplatilo do rozpočtu EÚ o 3,454 mld. eur viac, než zo spoločného rozpočtu získalo späť. Dlhodobo je jedným z čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ (graf č. 1). V roku 2011 stálo členstvo v EÚ Luxemburčanov 405 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|LU|: Fiskálna bilancia Luxemburska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Luxembursko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] nečlení na regióny na úrovni NUTS I, ani na úrovni NUTS II ba ani na úrovni NUTS III. Nie je to prekvapujúce, keďže ide o pomerne malú krajinu, či už z hľadiska populácie alebo z hľadiska rozlohy.

Prvá úroveň NUTS, na ktorej sa veľkovojvodstvo administratívne delí na regióny, je úroveň NUTS IV (dnes LAU 1), na ktorej je vyčlenených 13 kantónov. Údaje na tejto úrovni však EÚ nesleduje a nevyhodnocuje. Vývoj jednotlivých indikátorov možno preto sledovať a porovnávať len na úrovni krajiny ako celku, sledovanie medziregionálnych rozdielov v Luxembursku na základe dát od Eurostatu nie je teda možné. Luxembursko patrí dlhodobo medzi krajiny s výrazne podpriemernou mierou nezamestnanosti v EÚ (tab. č. 2).

Tab. č. 2|LU|: Luxembursko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS 0

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

LU

Luxembursko

1,5

2,4

2,5

2,4

2,3

4,7

4,1

5,1

5,1

4,4

4,9

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15

Zhrnutie za Luxembursko

Rozlohou i počtom obyvateľov neveľké krajiny EÚ ako Luxembursko sa nečlenia na regióny na žiadnej z ako-tak Eurostatom sledovaných úrovní NUTS I až NUTS III (mapa č. 1). V takýchto krajinách teda EÚ vôbec nesleduje, ako sa v rámci nich darí znižovať regionálne rozdiely. Luxembursko je jednou z najrozvinutejších krajín EÚ, čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ a prijímateľom zanedbateľného objemu zdrojov na  realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území. Nevidíme žiadny racionálny dôvod, prečo by sa táto politika na území Luxemburska vôbec mala vykonávať, ide o jednoznačný nezmysel a snahu EÚ v každej krajine zasahovať do domácich politík. EÚ chce byť v každej krajine viditeľná ako tá, ktorá dáva, dotuje, podporuje a stará sa o "svojich občanov", teda občanov, ktorých "berie" jednotlivým krajinám a vtiera sa im do pozornosti.

Mapa č. 1|LU|: Luxembursko sa na úrovni NUTS II nečlení

Zdroj: DG Regio, Európska komisia[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po odrátaní objemu zdrojov, ktorý sa z rozpočtu EÚ do Luxemburska vrátil na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Luxembursku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=LU     

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF