| MT | Malta

| MT | Malta

Základné údaje

Členská krajina od roku:

2004

Členská krajina eurozóny od roku:

2008

Počet obyvateľov (2011):

415 198

Rozloha:

316 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,855 mld. eur | 2 137 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

0,25%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

0,117 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od vstupu do EÚ v roku 2004

Malta je členom EÚ od roku 2004. Vzhľadom na to, že ostrovná Malta je malou krajinou z pohľadu počtu obyvateľov i rozlohy,  z rozpočtu EÚ dostala možnosť postupne počas dvoch programovacích období vyčerpať len 0,936 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území, čo v prepočte na obyvateľa za obdobie 2004-2013 ročne predstavuje sumu 234 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|MT|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Maltu

 

Programovacie obdobie

Spolu

2004-2006

2007-2013

2004-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

81

855

936

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

67,5

305,4

234,0

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

0,03

0,25

0,16

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Malta počas obdobia svojho krátkeho členstva získala z rozpočtu EÚ o 0,265 mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu musela poslať. Patrí teda medzi čistých príjemcov (graf č. 1). V roku 2011 získalo Malta z členstva v EÚ 105 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|MT|: Fiskálna bilancia Malty vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Malta sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] nečlení na regióny na úrovni NUTS I, ani na úrovni NUTS II (mapa č. 1), čo je vzhľadom na rozlohu i počet obyvateľov pochopiteľné. Na úrovni NUTS III sa súostrovie Malta člení na dva regióny – ostrov Malta a ostrovy Gozo and Comino – tieto tri ostrovy sú jediné obývané. Sledovanie medziregionálnych rozdielov na Malte nemá však zmysel, rovnako ako je nezmyselné a umelé rozdeľovanie ostrovného miništátika na regióny úrovne NUTS III[3].

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Malta patrí medzi krajiny s podpriemernou mierou nezamestnanosti v EÚ (tab. č. 2). Regionálne rozdiely medzi obývanými maltskými ostrovčekmi sú zanedbateľné. Rozdiel medzi regiónom s nižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s vyššou mierou nezamestnanosti v roku 2000 nebol žiaden, pričom i v nasledujúcich rokoch v období 2001-2005[4] sa pohybovali v rozsahu od 0,1 p. b. v roku 2001 po 1,4 p. b. v roku 2004.

Tab. č. 2|MT|: Malta: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III

 

rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

 

 

 

 

 

 

MT001

Malta

6,3

7,1

6,9

7,5

7,1

7,4

6,9

6,4

6,1

:

:

:

MT002

Gozo and Comino

6,3

7,0

6,6

8,2

8,5

6,3

:

:

:

:

:

:

MT

Malta

6,3

7,1

6,9

7,6

7,2

7,3

7,3

6,4

6,0

7,0

6,9

6,5

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

Mapa č. 1|MT|: Malta sa na úrovni NUTS II nečlení

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Zhrnutie za Maltu

Sledovanie medziregionálnych rozdielov na Malte nemá zmysel, rovnako ako je nezmyselné a umelé rozdeľovanie tohto ostrovného miništátika na regióny úrovne NUTS III. Rozdiel medzi regiónom s nižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s vyššou mierou nezamestnanosti na úrovni NUTS III v roku 2000 nebol žiaden, pričom i v nasledujúcich rokoch v období 2001-2005 sa pohybovali v rozsahu od 0,1 p. b. v roku 2001 po 1,4 p. b. v roku 2004. Novšie dáta Eurostat nemá k dispozícii.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Malta poslala, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Malte boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Malte publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=MT

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Pripomeňme, že podľa pravidiel Eurostatu by región NUTS III spravidla nemal mať menej než 150 000 obyvateľov, čo región Gozo and Comino nespĺňa.

[4] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database