| PL | Poľsko

| PL | Poľsko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

2004

Členská krajina eurozóny od roku:

-

Počet obyvateľov (2011):

38 529 866

Rozloha:

312 685 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

67,2 mld. eur | 1 766 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

19,39%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

14,0 mld. eur (ver.) + 3,0 mld. eur (súkr.)

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od vstupu do EÚ v roku 2004

Poľsko bolo najprv príjemcom tzv. predvstupovej pomoci. Od roku 2004 dostalo možnosť z rozpočtu EÚ postupne počas dvoch programovacích období vyčerpať takmer 79,1 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území, čo v prepočte na obyvateľa za programovacie obdobie 2004-2013 ročne predstavuje sumu  207,6 eura. V celkových číslach je Poľsko vzhľadom na svoju veľkosť a ukazovatele životnej úrovne hlavným beneficientom fondov EÚ (tab. č. 1).

Tab. č. 1|PL|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Poľsko

 

Programovacie obdobie

Spolu

2004-2006

2007-2013

2004-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

11 814

67 284

79 098

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

103,4

252,3

207,6

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

5,03

19,39

13,60

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Poľsko počas obdobia svojho dosiaľ pomerne krátkeho členstva získalo z rozpočtu EÚ o 37,824 mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu muselo prispieť. Patrí teda medzi čistých príjemcov (graf č. 1). V roku 2011 získalo Poľsko z členstva v EÚ 274 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|PL|: Fiskálna bilancia Poľska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Poľsko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 6 regiónov na úrovni NUTS I, 16 regiónov na úrovni NUTS II a 66 regiónov na úrovni NUTS III. Poľsko patrí medzi desať členských krajín, ktoré spoločne pristúpili k EÚ v roku 2004, pričom hierarchická sústava regionálnych jednotiek krajiny sa formovala až po páde totalitného režimu v roku 1989. Vývoj jednotlivých indikátorov v regiónoch Poľska možno porovnávať zväčša v časovom rade jednej dekády.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I

Poľsko patrí v EÚ medzi veľké krajiny, tak z pohľadu rozlohy, ako i populácie. Je najväčšou krajinou spomedzi nových členských krajín EÚ, a zároveň tiež najväčšou z transformujúcich sa postkomunistických ekonomík. Miera nezamestnanosti sa už od predvstupového obdobia permanentne pohybuje na úrovniach nad priemerom EÚ (tab. č. 1).

Tab. č. 2|PL|: Poľsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

PL1

Region Centralny

10,9

14,4

16,5

18,2

17,6

16,1

15,7

12,7

9,1

6,2

6,5

8,1

8,3

PL2

Region Południowy

10,3

14,7

16,8

18,4

19,3

18,5

17,4

13,5

8,3

6,4

7,2

9,1

9,3

PL3

Region Wschodni

12,2

15,1

16,5

17,5

17,4

17,3

15,9

13,4

10,0

8,2

9,6

10,9

11,4

PL4

Region Północno-Zachodni

13,8

16,2

20,1

21,7

20,6

20,5

18,9

14,1

9,3

7,0

8,6

10,0

9,6

PL5

Region Południowo-Zachodni

14,6

19,8

22,2

24,4

24,1

23,2

21,4

16,4

11,9

8,5

10,0

10,9

10,3

PL6

Region Północny

14,0

19,0

20,3

22,6

21,9

21,5

19,7

15,3

10,4

7,3

8,5

9,9

9,7

PL

Poľsko

12,3

16,1

18,2

19,9

19,6

19,0

17,7

13,9

9,6

7,1

8,2

9,6

9,6

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

Z pohľadu regiónov úrovne NUTS I sa Poľsko javí ako krajina s nevýraznými medziregionálnymi disparitami v miere nezamestnanosti  (tab. č. 2). Kým v roku 1999 predstavoval rozdiel medzi regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti 4,3 p. b., v roku 2011 klesol na 3,1 p. b.  V roku pristúpenia Poľska k EÚ bol tento rozdiel na svojom maxime v sledovanom období 1999-2001, a to na úrovni 7,1 p. b., pričom minimum bolo dosiahnuté v roku 2008 na úrovni 2,3 p. b. V tomto období zároveň došlo k významnému poklesu celoštátnej miery nezamestnanosti z 19,0% v roku 2004 na 7,1% v krízovom roku 2008, po ktorom začala nezamestnanosť v krajine opäť mierne stúpať a s ňou mierne stúpli i regionálne disparity.

Z celkového počtu 6 regiónov sú v sledovanom období najčastejšie jeden či dva s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá je od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Miera nezamestnanosti patrí medzi hlavné ukazovatele stavu ekonomiky a tiež medzi indikátory, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Mapa č. 1|PL|: Regióny Poľska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Podobne ako na vyššej hierarchickej úrovni, i na úrovni NUTS II došlo v Poľsku spolu so nížením celkovej miery nezamestnanosti i k zníženiu medziregionálnych rozdielov (tab. č. 3). Kým v roku 1999 predstavoval rozdiel medzi regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti 10,5 p. b., v roku 2011 klesol na 5,1 p. b. 

Z celkového počtu 15 regiónov sú v sledovanom období najčastejšie tri až štyri s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá je od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Tab. č. 3| PL|: Poľsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

PL11

Łódzkie

12,2

16,6

19,8

20,3

19,7

18,8

17,4

13,4

9,3

6,7

7,6

9,3

9,3

PL12

Mazowieckie

10,2

13,1

14,6

17,0

16,3

14,6

14,8

12,3

9,1

6,0

6,0

7,4

7,9

PL21

Małopolskie

9,3

11,7

13,0

16,2

18,0

17,3

15,3

12,6

8,5

6,2

7,9

9,1

9,4

PL22

Śląskie

11,1

17,5

19,7

20,1

20,2

19,3

19,0

14,2

8,1

6,6

6,7

9,1

9,2

PL31

Lubelskie

11,0

14,2

14,7

16,6

16,0

16,7

14,3

12,8

9,5

8,8

9,7

9,9

10,3

PL32

Podkarpackie

12,6

15,9

18,0

18,2

17,7

16,6

16,7

13,7

9,6

8,2

10,1

11,7

12,6

PL33

Świętokrzyskie

13,2

15,7

18,0

18,8

19,1

20,6

19,0

15,5

12,1

8,8

10,8

12,0

13,0

PL34

Podlaskie

12,3

15,2

16,0

16,8

17,8

15,6

14,4

11,3

8,9

6,4

7,1

10,2

9,3

PL41

Wielkopolskie

9,8

13,7

17,7

18,2

17,1

18,2

17,2

12,7

8,3

6,1

7,5

8,8

8,7

PL42

Zachodniopomorskie

19,8

19,1

22,4

26,0

25,5

23,8

22,7

17,2

11,5

9,5

10,4

12,3

11,8

PL43

Lubuskie

16,3

20,7

24,3

26,3

24,5

23,2

19,1

14,0

9,8

6,5

9,6

10,5

9,4

PL51

Dolnośląskie

14,8

21,3

23,7

26,1

26,0

24,9

22,8

17,3

12,7

9,1

10,1

11,3

10,6

PL52

Opolskie

14,1

15,5

18,1

19,7

18,3

17,8

16,9

13,5

9,4

6,5

9,9

9,6

9,4

PL61

Kujawsko-Pomorskie

13,2

17,8

20,0

21,5

21,8

22,1

19,8

16,2

11,3

9,1

10,4

10,6

11,1

PL62

Warmińsko-Mazurskie

19,5

23,6

23,5

25,9

23,9

22,3

20,4

16,0

10,5

7,4

8,5

9,6

9,6

PL63

Pomorskie

11,1

16,7

18,5

21,5

20,5

20,2

18,9

13,8

9,5

5,5

6,4

9,3

8,5

PL

Poľsko

12,3

16,1

18,2

19,9

19,6

19,0

17,7

13,9

9,6

7,1

8,2

9,6

9,6

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

 

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

O niečo výraznejšie rozdiely, hoci postupne sa znižujúce, identifikujeme v Poľsku pri pohľade na situáciu regiónov úrovne NUTS III (tab. č. 4). Celkové regionálne rozdiely medzi  regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou na strane druhej klesli z 20,1 p. b. v roku 1999 na 9,9 p. b. v roku 2009[3]. V rokoch 1999-2007 sa rozdiely pohybovali v intervale 16,6-22,5 p. b., k poklesu na 8,6 p. b. došlo až v roku 2008.

Z celkového počtu 67 regiónov boli v roku 1999 tri s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti. V priebehu sledovaného obdobia 1999-2009 sa počet takých regiónov zvýšil na minimálne štyri (až sedem).  

 

Zhrnutie za Poľsko

V celkových číslach je Poľsko vzhľadom na svoju veľkosť a ukazovatele životnej úrovne hlavným beneficientom fondov EÚ, pričom takmer pätina z objemu rozpočtu EÚ vyčleneného v aktuálnom programovacom období 2007-2013 na regionálnu/kohéznu politiku EÚ smeruje práve do Poľska. Aj na príklade Poľska je však vidieť, že veľkosť regionálnych rozdielov meraných podľa miery nezamestnanosti sa v transformujúcej sa krajine mení v súvislosti od toho, ako sa mení miera nezamestnanosti na celoštátnej úrovni. Kým v roku pristúpenia Poľska do EÚ predstavoval rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a jeho protipólom s najnižšou mierou nezamestnanosti na úrovni NUTS III 20,7 p. b., do roku 2009 došlo k poklesu rozdielov na úroveň 9,9 p. b., pričom zároveň došlo k poklesu celoštátnej miery nezamestnanosti v Poľsku z 19,0% v roku 2004 na 8,2% v roku 2009. Postupné otváranie sa európskych trhov a umožnenie slobodného pohybu pre prácu hľadajúcich Poliakov krajine pomohli v znižovaní nezamestnanosti.

Keď sa lepšie darí krajine, darí sa lepšie i jej regiónom. Na celkovú ekonomickú situáciu vplýva mnoho meniacich sa faktorov a je márne a trúfalé očakávať, že regionálna/kohézna politika EÚ s prílevom eurofondov môže významne tieto faktory zmeniť či ovplyvniť. Okrem ťažko merateľných pozitívnych efektov eurofondov na rast a zamestnanosť netreba zabúdať ani na zväčša nesledované negatívne efekty eurofondov pre spoločnosť súvisiace s rastom kultúry závislosti, rozširovaním korupcie a s vytláčaním súkromného sektora a rozširovania vplyvu verejného sektora.

Tab. č. 4| PL|: Poľsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III 

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

PL113

Miasto Łódź

15,0

18,1

19,7

19,7

19,8

19,9

18,3

12,4

7,2

6,5

6,9

PL114

Łódzki

12,4

16,5

21,3

23,2

22,0

19,5

17,1

16,9

15,6

8,2

8,7

PL115

Piotrkowski

11,6

17,7

21,5

21,5

20,5

20,1

19,3

14,8

10,2

7,7

9,0

PL116

Sieradzki

10,2

12,9

15,2

16,1

17,5

17,6

16,6

12,1

8,0

6,2

7,6

PL117

Skierniewicki

10,0

16,3

20,9

21,7

18,1

15,1

13,4

10,7

7,2

4,6

5,7

PL121

Ciechanowsko-płocki

13,5

17,0

18,1

20,1

20,0

18,9

19,8

17,0

13,7

9,5

10,1

PL122

Ostrołęcko-siedlecki

9,7

13,0

15,4

18,9

17,5

15,6

16,2

13,7

10,0

6,5

6,6

PL127

Miasto Warszawa

6,6

8,8

10,2

12,3

12,0

10,2

9,7

7,1

4,8

4,6

4,3

PL128

Radomski

18,1

22,1

23,3

27,0

25,9

24,7

26,5

25,9

21,0

10,0

10,4

PL129

Warszawski-wschodni

10,8

13,2

14,3

17,0

16,2

13,6

12,7

9,8

6,6

4,3

4,4

PL12A

Warszawski-zachodni

6,7

10,6

12,3

14,2

13,1

12,8

13,5

10,9

7,4

4,4

4,2

PL213

Miasto Kraków

6,4

8,7

11,1

14,7

16,2

15,5

14,2

11,9

7,9

5,4

7,2

PL214

Krakowski

6,6

8,2

10,0

13,7

16,3

16,2

14,2

12,2

8,0

6,3

7,3

PL215

Nowosądecki

12,2

15,7

18,0

22,2

23,1

20,4

16,9

13,6

9,8

7,3

9,5

PL216

Oświęcimski

11,4

14,6

14,2

16,3

18,7

19,6

18,0

14,1

9,4

6,5

8,3

PL217

Tarnowski

10,6

12,3

11,9

12,7

14,4

14,4

13,2

10,8

7,1

5,2

7,5

PL224

Częstochowski

13,8

21,1

23,7

23,7

23,2

21,9

21,5

16,3

8,2

6,6

7,5

PL225

Bielski

10,2

16,1

17,2

16,5

15,9

15,3

15,7

12,9

8,2

4,4

3,8

PL227

Rybnicki

8,8

14,4

18,5

19,7

19,7

18,1

17,5

13,3

7,7

6,6

7,0

PL228

Bytomski

11,7

20,4

20,8

20,9

21,3

20,4

19,1

12,2

7,2

8,7

8,5

PL229

Gliwicki

12,0

17,2

19,4

19,7

21,2

20,4

20,3

18,5

12,4

6,6

7,0

PL22A

Katowicki

10,5

17,0

19,8

21,2

21,4

20,5

19,8

13,1

6,3

6,7

7,0

PL22B

Sosnowiecki

12,8

20,1

21,5

21,2

21,0

20,7

20,7

15,6

9,0

7,7

7,9

PL22C

Tyski

7,7

11,4

13,1

15,4

18,6

17,4

16,6

12,0

6,4

4,4

4,9

PL311

Bialski

14,7

19,2

18,9

21,5

20,0

21,1

17,9

14,4

9,0

7,9

8,6

PL312

Chełmsko-zamojski

10,1

12,3

11,9

12,3

11,3

11,8

10,8

10,3

7,8

7,4

8,0

PL315

Puławski

9,5

12,7

14,0

16,0

16,8

17,9

15,4

13,8

10,6

10,0

10,5

PL314

Lubelski

11,5

15,1

16,5

19,4

18,5

18,6

15,4

14,0

10,7

9,8

11,1

PL323

Krośnieński

14,3

18,2

20,8

19,9

18,8

17,6

18,0

14,9

10,2

8,5

9,3

PL324

Przemyski

14,0

17,9

19,4

20,4

19,9

18,5

17,6

13,6

9,3

8,5

12,5

PL325

Rzeszowski

11,1

13,4

16,2

17,1

17,7

15,6

14,1

11,0

7,7

6,1

6,7

PL326

Tarnobrzeski

11,8

14,9

16,8

16,6

15,7

15,6

17,2

15,4

11,3

9,8

12,7

PL331

Kielecki

16,7

19,8

21,8

21,6

20,9

22,5

20,9

17,6

13,9

9,8

12,1

PL332

Sandomiersko-jędrzejowski

8,6

10,4

13,3

15,4

17,1

18,2

16,2

12,8

9,8

7,6

8,9

PL343

Białostocki

13,2

16,7

17,5

18,7

20,4

18,1

15,8

12,3

9,6

5,9

6,5

PL344

Łomżyński

10,0

12,1

12,8

12,8

13,4

12,6

12,9

10,4

8,3

6,6

7,0

PL345

Suwalski

14,5

17,3

17,9

19,3

19,2

15,8

14,1

11,0

8,6

7,3

8,4

PL411

Pilski

13,1

17,0

22,9

25,7

25,0

27,2

24,4

12,8

6,3

7,1

9,9

PL414

Koniński

12,9

17,8

22,7

22,4

20,5

20,9

19,9

11,4

6,2

8,4

10,6

PL415

Miasto Poznań

5,4

8,6

11,5

12,0

11,6

12,4

11,8

21,5

19,8

3,3

4,6

PL416

Kaliski

11,0

16,6

21,1

21,0

18,6

19,6

19,1

11,8

6,3

7,4

8,3

PL417

Leszczyński

7,9

10,4

13,0

13,7

13,0

13,6

12,3

10,6

7,6

4,8

5,3

PL418

Poznański

7,4

8,8

12,0

13,5

14,0

16,4

15,8

8,9

4,4

4,1

5,3

PL422

Koszaliński

23,4

22,8

26,3

30,0

27,4

24,9

24,5

14,7

7,7

11,8

13,1

PL423

Stargardzki

25,5

25,7

29,9

34,2

31,8

29,1

25,6

14,1

6,7

11,6

12,6

PL424

Miasto Szczecin

11,6

10,9

13,6

16,0

18,1

17,7

16,8

22,1

20,0

6,1

7,4

PL425

Szczeciński

16,9

15,6

18,2

22,8

24,6

23,7

23,6

19,3

12,0

8,2

7,2

PL431

Gorzowski

15,6

18,6

22,6

24,5

23,7

22,3

18,5

14,2

10,4

6,3

9,7

PL432

Zielonogórski

16,8

22,0

25,3

27,3

25,0

23,8

19,5

14,0

9,4

6,6

9,6

PL514

Miasto Wrocław

8,7

11,8

12,3

15,3

17,5

17,8

16,5

14,0

12,5

5,8

6,9

PL515

Jeleniogórski

17,1

24,6

27,0

30,2

29,1

27,0

24,2

16,8

12,3

11,5

13,7

PL516

Legnicko-Głogowski

17,0

26,0

29,1

28,9

26,3

25,4

24,8

22,4

16,6

9,5

10,6

PL517

Wałbrzyski

18,5

26,3

29,4

32,4

32,4

30,5

28,5

19,8

13,9

11,9

11,7

PL518

Wrocławski

13,8

19,4

22,5

24,2

25,4

24,2

20,6

15,0

8,9

7,5

8,3

PL521

Nyski

18,7

20,1

24,1

26,5

24,3

23,9

23,1

18,5

13,0

8,7

12,1

PL522

Opolski

11,0

12,4

14,1

14,9

13,7

13,2

12,1

9,7

6,9

5,1

8,5

PL613

Bydgosko-Toruński

9,0

12,9

15,5

17,3

18,4

18,6

15,9

12,1

7,7

5,9

7,1

PL614

Grudziądzki

16,2

20,8

23,0

24,5

24,1

23,1

20,0

16,6

12,1

10,2

13,0

PL615

Włocławski

15,0

20,3

22,4

23,8

23,9

25,5

24,3

20,5

14,4

11,5

12,0

PL621

Elbląski

18,7

22,8

22,4

23,6

22,2

21,6

20,3

13,3

7,1

6,9

8,4

PL622

Olsztyński

17,9

22,3

22,2

24,2

22,0

20,1

18,1

15,0

10,1

7,2

9,2

PL623

Ełcki

24,8

28,3

28,8

34,5

33,2

30,9

27,3

24,7

19,0

8,8

6,9

PL631

Słupski

17,0

24,9

27,1

30,7

30,3

29,2

27,2

23,4

18,9

8,9

10,1

PL633

Trójmiejski

7,1

10,9

11,6

13,6

12,8

12,6

11,5

7,8

5,3

3,3

4,0

PL634

Gdański

8,2

12,7

15,1

19,2

19,6

19,6

17,1

11,1

6,1

3,7

4,1

PL635

Starogardzki

14,1

21,4

23,0

25,4

22,4

21,8

21,6

14,2

9,1

7,2

9,0

PL

Poľsko

12,3

16,1

18,2

19,9

19,6

19,0

17,7

13,9

9,6

7,1

8,2

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Poľsko poslalo, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Poľsku boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Poľsku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=PL    

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database