| PT | Portugalsko

| PT | Portugalsko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1986

Členská krajina eurozóny od roku:

1999

Počet obyvateľov (2011):

10 572 157

Rozloha:

92 391 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

21,5 mld. eur | 2 029 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

6,2%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

7,7 mld. eur (ver.) + 3,6 mld. eur (súkr.)

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Portugalsko pristúpilo k európskemu spoločenstvu v roku 1986. Počas programových období od roku 1989 dostalo možnosť postupne vyčerpať vyše 71,4 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ, čo v prepočte na obyvateľa ročne predstavuje sumu 269,6 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|PT|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Portugalsko

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

9 460

17 640

22 822

21 511

71 433

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

189,2

294,0

319,6

289,9

269,6

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

13,71

10,50

9,72

6,20

8,73

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Portugalsko počas obdobia svojho členstva získalo z rozpočtu EÚ o 53,224mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu muselo poslať a dlhodobo patrí medzi čistých príjemcov (graf č. 1). V roku 2011 získalo Portugalsko z členstva v EÚ 272 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|PT|: Fiskálna bilancia Portugalska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Portugalsko sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 3 regióny na úrovni NUTS I (kontinentálne Portugalsko a dve autonómne ostrovné oblasti), 7 regiónov na úrovni NUTS II a 30 regiónov na úrovni NUTS III.

Hoci je členenie úrovní NUTS I až III v Portugalsku od roku 1990 stabilné a nemenné[3], vývoj jednotlivých indikátorov nemožno na úrovni NUTS III sledovať a porovnávať v dlhodobom časovom rade presahujúcom jednu dekádu, keďže Eurostat nemá dáta k dispozícii.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I

Portugalsko patrilo v 90. rokoch ku krajinám s výrazne podpriemernou mierou nezamestnanosti v EÚ, čo sa však kontrastuje so situáciou v nasledujúcej dekáde, v  ktorej nezamestnanosť v Portugalsku stúpala, v krízových rokoch pomerne výrazne (tab. č. 2).

Tab. č. 2|PT|: Portugalsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

PT1

Continente

5,2

4,9

6,7

4,6

4,1

7,8

8,1

7,7

9,6

11,0

12,7

PT2

Região Autónoma dos Açores

2,8

4,6

5,4

3,4

3,0

:

4,3

5,5

6,7

6,9

11,5

PT3

Região Autónoma da Madeira

5,9

3,4

5,4

2,8

2,6

5,4

6,8

6,0

7,6

7,4

13,8

PT

Portugalsko

5,1

4,9

6,7

4,5

4,0

7,7

8,0

7,6

9,5

10,8

12,7

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Kým nezamestnanosť v Portugalsku v období 1990-2011 vzrástla z 5,1% na 12,7%, rozdiely medzi tromi regiónmi NUTS I – teda rozdiely medzi kontinentálnym Portugalskom a ostrovnými autonómnymi oblasťami sa zmenili len nepatrne. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni 3,1 p. b.,  v roku 2011 to bolo 2,3 p. b. (avšak rok predtým 4,1 p. b.).

Mapa č. 1|PT|: Regióny Portugalska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1). Z dostupných dát (tab. č. 3) o vývoji miery nezamestnanosti vyplýva, že rozdiely merané na úrovni NUTS II – teda na prvej z úrovní, na ktorej má v Portugalsku vôbec zmysel štatisticky rozdiely vyhodnocovať – sa v sledovanom období 1990-2011 znížili. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na maximálnej úrovni 9,6 p. b.,  v roku 2000 to bolo na minimálnej úrovni 3,3 p. b. a v roku 2011 na úrovni 5,3 p. b.

K poklesu rozdielov však došlo tak, že v regiónoch s najnižšou mierou nezamestnanosti v 90. rokoch došlo k výraznému rastu nezamestnanosti v nasledujúcej dekáde. Kým napr. región Alentejo, ktorý mal najvyššiu mieru nezamestnanosti v roku 1990 na úrovni 12,4%, mal identickú mieru i v roku 2011, región Algarve, ktorý patril v roku 1990 k tým s najnižšou mierou nezamestnanosti (3,3%), sa v roku 2011 dostal na čelo regiónov s najvyššou mierou (15,6%). Región Centro, ktorý patril v roku 1990 k regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti (3,1%), do tejto kategórie patrí i v roku 2011, avšak rebríček regiónov najmenej postihnutých nezamestnanosťou vedie s podstatne horšími číslami (až 10,3%).

Z celkového počtu 7 porovnávaných regiónov NUTS II bol v sledovanom období zväčša žiadny s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, čo len potvrdzuje, že nie regionálne rozdiely , ale nezamestnanosť ako taká je problémom väčšiny portugalských regiónov.

Tab. č. 3|PT|: Portugalsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

PT11

Norte

3,1

4,2

6,9

4,6

4,2

8,9

9,4

8,7

11,0

12,6

13,0

PT15

Algarve

3,3

4,8

8,2

4,8

3,6

5,5

6,7

7,0

10,3

13,4

15,6

PT16

Centro

3,1

3,4

3,4

2,5

2,2

5,5

5,6

5,4

6,9

7,7

10,3

PT17

Lisboa

7,4

6,0

7,9

6,1

5,4

8,5

8,9

8,2

9,8

11,3

14,1

PT18

Alentejo

12,4

8,1

10,4

6,5

5,5

9,2

8,4

9,0

10,5

11,4

12,4

PT20

Região Autónoma dos Açores

2,8

4,6

5,4

3,4

3,0

:

4,3

5,5

6,7

6,9

11,5

PT30

Região Autónoma da Madeira

5,9

3,4

5,4

2,8

2,6

5,4

6,8

6,0

7,6

7,4

13,8

PT

Portugalsko

5,1

4,9

6,7

4,5

4,0

7,7

8,0

7,6

9,5

10,8

12,7

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15 | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Z nepochopiteľných dôvodov Eurostat nedáva verejnosti k dispozícii údaje za portugalské regióny úrovne NUTS III za dlhšie časové obdobie než 1999-2007, pričom ani dáta za roky 2006 a 2007 nie sú poskytované úplné[4]. Keď sa napriek tomu na regionálne rozdiely v Portugalsku na tejto úrovni pozrieme, zisťujeme, že rozdiely sa nejavia ako výrazné ani na tejto úrovni regiónov (tab. č. 4).

Rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou sa za obdobie dostupných dát (1999-2007) mierne zvýšil z úrovne 7,3 p. b. v roku 1999 na 8,1 p. b. v roku 2007, pričom maximá dosahoval v rokoch 2002 a 2004 na úrovni 9,7 p. b. a minimum na úrovni 6,4 p. b. bolo zaznamenané v roku 2000. V tomto časovom rade však chýbajú dáta za obdobie 2008-2011, kedy na vyšších hierarchických regionálnych úrovniach a v Portugalsku ako celku došlo k rastu nezamestnanosti.      

Kým v roku 2005-2007 nebol z celkového počtu 30 porovnávaných regiónov úrovne NUTS III ani jeden s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá by bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti, v období 1999-2004 bolo takých regiónov identifikovaných od jedného po tri. 

Tab. č. 4| PT|: Portugalsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III

 

rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

kód

región

 

 

 

 

 

 

 

 

PT111

Minho-Lima

3,6

3,2

2,9

3,6

4,6

4,6

5,0

4,9

5,4

PT112

Cávado

3,3

3,4

2,8

3,8

5,2

5,6

6,5

6,7

7,3

PT113

Ave

5,7

5,3

4,6

5,7

8,0

9,5

11,5

11,7

11,9

PT114

Grande Porto

5,6

5,0

4,5

6,0

8,6

9,7

10,8

10,5

11,1

PT115

Tâmega

3,6

3,5

3,0

4,0

5,9

7,0

8,8

9,2

9,4

PT116

Entre Douro e Vouga

2,2

2,0

2,0

2,8

4,3

5,0

6,3

6,6

6,3

PT117

Douro

5,2

5,1

4,4

5,1

6,5

7,4

7,7

7,9

8,7

PT118

Alto Trás-os-Montes

4,6

4,3

3,4

4,3

5,3

5,0

5,3

5,7

7,1

PT150

Algarve

4,8

3,6

3,8

5,2

6,1

5,5

6,2

5,5

6,7

PT161

Baixo Vouga

2,0

1,8

2,4

3,0

3,7

4,5

5,4

5,8

5,8

PT162

Baixo Mondego

2,5

2,4

2,9

3,1

3,9

4,6

5,5

5,8

6,0

PT163

Pinhal Litoral

1,6

1,3

1,6

1,9

2,2

2,7

3,5

3,7

3,8

PT164

Pinhal Interior Norte

2,1

1,8

2,3

2,3

2,8

3,5

4,3

:

:

PT165

Dão-Lafões

3,4

2,9

3,4

3,9

4,0

4,7

5,6

5,8

6,0

PT166

Pinhal Interior Sul

2,9

2,3

2,9

3,0

2,2

2,3

2,6

:

:

PT167

Serra da Estrela

3,2

2,8

3,4

3,9

4,3

5,8

6,7

:

:

PT168

Beira Interior Norte

1,8

1,6

2,1

2,6

2,8

3,2

3,3

:

:

PT169

Beira Interior Sul

3,3

3,0

3,2

3,3

3,4

4,1

5,0

:

:

PT16A

Cova da Beira

3,2

2,9

3,7

4,1

5,8

7,4

8,8

:

:

PT16B

Oeste

2,8

2,4

3,2

3,5

3,9

4,8

5,9

6,3

6,2

PT16C

Médio Tejo

2,9

2,5

3,1

3,2

3,7

4,2

4,9

5,1

5,1

PT171

Grande Lisboa

5,8

5,1

4,9

6,5

7,8

7,3

8,2

8,2

8,6

PT172

Península de Setúbal

6,9

6,2

5,8

7,5

9,2

8,5

9,7

9,2

9,6

PT181

Alentejo Litoral

8,6

6,8

8,0

7,9

7,9

8,9

8,9

:

:

PT182

Alto Alentejo

6,2

5,3

7,0

7,1

7,6

8,7

9,3

10,5

9,4

PT183

Alentejo Central

4,9

4,1

4,7

5,7

6,1

6,9

7,6

7,9

7,4

PT184

Baixo Alentejo

8,9

7,7

10,5

11,6

11,4

12,0

11,9

11,0

10,2

PT185

Lezíria do Tejo

5,7

4,9

6,0

6,7

8,3

8,5

8,8

8,7

8,2

PT200

Região Autónoma dos Açores

3,4

3,0

2,3

2,6

2,9

3,4

4,1

:

4,3

PT300

Região Autónoma da Madeira

2,8

2,6

2,5

2,5

3,4

3,0

4,5

5,4

6,8

PT

Portugalsko

4,5

4,0

4,0

5,0

6,3

6,7

7,6

7,7

8,0

EU

Európska únia (EÚ 27)

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

Zdroj: Eurostat,  : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii

 

Zhrnutie za Portugalsko

Medziregionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti v Portugalsku, ktoré patrí medzi hlavných beneficientov regionálnej/kohéznej politiky EÚ z pôvodnej európskej dvanástky, sú aj po vyše dvoch dekádach pumpovania miliárd z eurofondov na prakticky totožnej úrovni. Z nepochopiteľných dôvodov Eurostat nedáva verejnosti k dispozícii údaje za portugalské regióny úrovne NUTS III za dlhšie časové obdobie než 1999-2007. Rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou sa za obdobie dostupných dát (1999-2007) mierne zvýšil z úrovne 7,3 p. b. v roku 1999 na 8,1 p. b. v roku 2007. Nie regionálne rozdiely , ale nezamestnanosť ako taká sa v ostatných rokoch stala problémom väčšiny portugalských regiónov a krajiny ako celku. Nie nalievanie "peňazí zadarmo" z eurofondov a maľovanie si krásneho nového sveta, ale poctivé reformy dlhodobo neudržateľne nastavených verejných systémov na ceste k náprave sú potrebné.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Portugalsko poslalo, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Portugalsku boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Portugalsku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=PT    

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Ostrovné autonómne oblasti Azory a Madeira tvorili pôvodne jeden región NUTS II, od roku 1992 sa uvádzajú ako samostatné regióny NUTS II. Na úrovni NUTS III došlo k zmene v roku 1998, keď sa časť regiónu Tâmega stala súčasťou regiónu Ave.

[4] Novšie (ba ani staršie) údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database