| SI | Slovinsko

| SI | Slovinsko

Základné údaje

Členská krajina od roku:

2004

Členská krajina eurozóny od roku:

2007

Počet obyvateľov (2011):

2 050 189

Rozloha:

20 273 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

4,2 mld. eur | 2 102 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

1,21%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

0,7 mld. eur

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od vstupu do EÚ v roku 2004

Slovinsko dosiaľ dostalo možnosť z rozpočtu EÚ postupne vyčerpať 4,6 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území, čo v prepočte na obyvateľa za obdobie rokov 2004-2013 ročne predstavuje sumu 231,5 eura (tab. č. 1).

Tab. č. 1|SI|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Slovinsko

 

Programovacie obdobie

Spolu

2004-2006

2007-2013

2004-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

425,5

4 205

4 631

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

70,9

300,4

231,5

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

0,18

1,21

0,80

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Slovinsko počas obdobia svojho krátkeho členstva získalo z rozpočtu EÚ o 1,032 mld. eur viac, než do spoločného rozpočtu muselo poslať. Od vstupu do EÚ patrí medzi čistých príjemcov, s výnimkou rokov 2007-2008 (graf č. 1). V roku 2011 získalo z členstva v EÚ 197 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|SI|: Fiskálna bilancia Slovinska vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Slovinsko patrí medzi menšie krajiny EÚ tak podľa rozlohy, ako i podľa počtu obyvateľov. Z toho dôvodu sa nečlení na regióny na úrovni NUTS I. Podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] sa Slovinsko člení na úrovni NUTS II na 2 regióny a na úrovni NUTS III na 12 regiónov. 

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Slovinsko je síce malá krajina (mapa č. 1), avšak spomedzi postkomunistických krajín, ktoré sa stali členskými krajinami EÚ v rokoch 2004 a 2007, patrí medzi tie ekonomicky najvyspelejšie. Slovinsko sa radí ku krajinám s podpriemernou mierou nezamestnanosti vzhľadom k priemeru za EÚ ako celok (tab. č. 2). Kým v roku 2001 bol rozdiel medzi  regiónom s vyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s nižšou mierou nezamestnanosti  úrovne NUTS II na úrovni  2,4 p. b., tak ani v roku 2011 nebol tento rozdiel významný či významne iný (2,2 p. b.).

Tab. č. 2|SI|: Slovinsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II

 

rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

 

 

 

 

 

SI01

Vzhodna Slovenija

7,3

7,5

7,9

7,1

7,6

7,1

5,6

5,2

6,8

7,9

9,2

SI02

Zahodna Slovenija

4,9

5,0

5,3

5,3

5,2

4,6

3,9

3,4

4,8

6,5

7,0

SI

Slovinsko

6,2

6,3

6,7

6,3

6,5

6,0

4,8

4,4

5,9

7,2

8,2

EU

Európska únia (EÚ 27)

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Nevýrazné medziregionálne rozdiely identifikujeme v Slovinsku aj na úrovni NUTS III. V roku 2001 bol rozdiel medzi  regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni  5,7 p. b., v roku 2004 dosiahol minimum na úrovni 4,3 p. b. a v roku 2009 došlo k nárastu na maximálnu úroveň 6,6 p. b. (tab. č. 3).

Mapa č. 1|SI|: Regióny Slovinska na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Tab. č. 3|SI|: Slovinsko: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III

 

rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

 

 

 

 

 

 

SI011

Pomurska

7,6

8,3

9,3

8,8

10,4

9,6

7,9

7,6

8,3

SI012

Podravska

9,0

9,0

9,1

7,9

8,2

7,7

6,1

5,7

8,3

SI013

Koroška

5,0

5,8

7,2

6,3

6,5

6,2

4,8

4,6

2,6

SI014

Savinjska

6,8

7,3

7,9

7,3

7,7

7,1

5,5

5,0

5,4

SI015

Zasavska

7,7

8,1

9,6

8,6

8,4

7,3

5,7

5,2

9,2

SI016

Spodnjeposavska

7,0

7,2

8,3

7,0

7,0

6,4

5,3

4,8

8,5

SI017

Jugovzhodna Slovenija

5,7

5,3

4,8

4,5

5,3

5,3

4,1

3,9

6,0

SI018

Notranjsko-kraška

4,8

4,5

5,0

4,6

4,8

4,3

3,2

3,1

3,8

SI021

Osrednjeslovenska

5,0

5,0

5,3

5,5

5,4

4,8

4,1

3,5

4,2

SI022

Gorenjska

5,4

5,3

5,6

5,3

5,2

4,3

3,4

3,1

6,1

SI023

Goriška

3,3

3,8

4,2

4,6

4,6

4,1

3,4

3,0

4,9

SI024

Obalno-kraška

5,4

5,5

5,7

5,6

5,3

4,9

4,3

3,7

5,2

SI

Slovinsko

6,2

6,3

6,7

6,3

6,5

6,0

4,8

4,4

5,9

EU

Európska únia (EÚ 27)

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat

V sledovanom období sa v Slovinsku nachádza zväčša len jeden región s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá je od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane od priemeru vzdialený región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Zhrnutie za Slovinsko

Hoci Slovinsko je malá krajina, spomedzi postkomunistických členských krajín EÚ patrí medzi tie ekonomicky najvyspelejšie a zároveň v EÚ sa radí ku krajinám s podpriemernou mierou nezamestnanosti. Medziregionálne rozdiely sledované podľa miery nezamestnanosti sú v Slovinsku nevýrazné. V roku 2001 bol na úrovni NUTS III rozdiel medzi  regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti  na úrovni  5,7 p. b., v roku 2004 dosiahol minimum (4,3 p. b.) a v roku 2009 došlo k nárastu na maximálnu úroveň 6,6 p. b.[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po zarátaní objemu zdrojov, ktorý do rozpočtu EÚ Slovinsko poslalo, ako i zarátaní objemu zdrojov, ktoré Slovinsku boli z rozpočtu EÚ transferované na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Slovinsku publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=SI   

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF