| UK | Spojené kráľovstvo

| UK | Spojené kráľovstvo

Základné údaje

Členská krajina od roku:

1973

Členská krajina eurozóny od roku:

-

Počet obyvateľov (2011):

62 498 612

Rozloha:

244 820 km2

Programovacie obdobie 2007-2013

Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

10,6 mld. eur | 174,6 eur na obyvateľa

Podiel z celkového rozpočtu EÚ na regionálnu politiku:

3,06%

Objem zdrojov na národné spolufinancovanie:

9,1 mld. eur (ver.) + 0,9 mld. eur (súkr.)

Bilancia zdrojov získaných z rozpočtu EÚ na regionálnu politiku od roku 1989

Ako ukazujú dáta, Spojené kráľovstvo počas štyroch programovacích období od roku 1989 z rozpočtu EÚ postupne dostalo možnosť čerpať 45,5 mld. eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území. V prepočte na obyvateľa to predstavuje sumu 29,9 eura ročne v rámci programovacích období v rozmedzí rokov 1989-2013 (tab. č. 1).

Tab. č. 1|UK|: Objem zdrojov z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku vyčlenených pre Spojené kráľovstvo

 

Programovacie obdobie

Spolu

1989-1993

1994-1999

2000-2006

2007-2013

1989-2013

Celkové zdroje pre krajinu (v mil. eur)

5 330

12 984

16 576

10 613

45 503

V prepočte na obyvateľa krajiny (v eur na obyv. ročne)

18,7

37,4

40,3

24,9

29,9

Podiel z rozpočtu EÚ na regionálnu/kohéznu politiku (v %)

7,72

7,73

7,06

3,06

5,56

Zdroj: DG Regio, Európska komisia, prepočty autor

Celková bilancia vo vzťahu k EÚ

Spojené kráľovstvo počas obdobia členstva zaplatilo do rozpočtu EÚ o 103,034 mld. eur viac, než z rozpočtu získalo. V dlhodobom horizonte patrí teda medzi čistých prispievateľov (graf č. 1). Len v roku 2011 stálo členstvo v EÚ daňovníkov Spojeného kráľovstva 129 eur na obyvateľa v čistom.[1]

Graf č. 1|UK|: Fiskálna bilancia Spojeného kráľovstva vo vzťahu k EÚ

Zdroj: Money-go-round.eu

NUTS klasifikácia

Spojené kráľovstvo sa podľa aktuálne platného členenia (tzv. NUTS 2010 platné od 1. januára 2012)[2] člení na 12 regiónov na úrovni NUTS I, 37 regiónov na úrovni NUTS II a 139 regiónov na úrovni NUTS III.

Spojené kráľovstvo je krajinou, v ktorej došlo v období od roku 1989 k najväčšiemu počtu zmien v klasifikácii regiónov, ktorá sa dotýkala všetkých úrovní NUTS a obzvlášť úrovne NUTS III. Keďže Spojené kráľovstvo má najnestabilnejšie členenie spomedzi všetkých členských krajín EÚ, a keďže ako sme už spomenuli pri nejednej krajine, Eurostat zväčša nerekonštruuje dáta za novovzniknuté členenie  spätne, je pomerne problematické sledovať a porovnávať vývoj jednotlivých indikátorov v dlhodobom časovom rade, napriek tomu sme sa o to pokúsili.[3]

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS I

Spojené kráľovstvo patrí medzi krajiny, ktorých miera nezamestnanosti je na podpriemernej úrovni v porovnaní s mierou nezamestnanosti EÚ ako celku. Kým priemerná miera nezamestnanosti v krajine sa za sledované obdobie 1990-2011 mierne vzrástla, rozdiel v miere nezamestnanosti na úrovni regiónov NUTS I sa znížil výrazne (tab. č. 2).

Disparity vnímané prostredníctvom rozdielu medzi mierou nezamestnanosti v regióne s najvyššou mierou a v regióne s najnižšou mierou v percentuálnych bodoch (p. b.) poklesli z maximálnej úrovne 11,8 p. b. v roku 1990 na 4,8 p. b. v roku 2011, pričom absolútne minimum sme zaznamenali v roku 2007 na úrovni 2,8 p. b.

Tab. č. 2|UK|: Spojené kráľovstvo: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS I

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

UKC

North East

9,0

11,4

9,3

10,0

8,7

6,4

6,2

7,6

9,2

9,3

10,8

UKD

North West

8,2

10,5

7,7

6,2

5,6

5,2

5,8

6,7

8,3

7,9

8,5

UKE

Yorkshire and The Humber

7,3

10,2

7,9

6,6

6,1

5,8

5,6

6,1

8,5

9,2

9,4

UKF

East Midlands

5,3

9,0

6,0

5,2

5,0

5,2

5,3

5,7

7,1

7,6

7,9

UKG

West Midlands

6,3

10,9

7,0

6,9

6,2

5,8

6,3

6,6

9,7

9,0

9,0

UKH

East of England

3,9

8,4

5,5

4,2

3,8

4,7

4,7

4,8

6,2

6,6

6,5

UKI

London

6,3

13,9

9,7

7,6

7,3

7,7

6,7

7,1

8,9

9,0

9,6

UKJ

South East *

4,3

10,5

5,5

3,7

3,4

4,4

4,4

4,3

5,8

6,1

6,0

UKK

South West

4,4

9,6

5,7

4,8

4,2

3,7

3,9

4,1

6,1

5,9

6,4

UKL

Wales

6,9

9,7

7,5

7,1

6,5

5,3

5,3

6,0

8,1

8,6

8,6

UKM

Scotland

9,2

10,1

8,0

7,3

7,0

5,2

4,7

4,7

6,9

8,2

7,9

UKN

Northern Ireland

15,7

15,0

10,3

7,2

6,3

4,4

3,9

4,4

6,5

7,2

7,2

UK

Spojené kráľovstvo

6,3

10,3

7,1

6,0

5,6

5,4

5,3

5,6

7,6

7,8

8,0

EU

Európska únia (EÚ 27) **

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: v údajoch za roky 1990 až 1997 za región South East je zarátaný i región London, neskôr odčlenený a uvádzaný ako samostatný región NUTS I |** pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15

 

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS II

Jedným z hlavných indikátorov, prostredníctvom ktorých sa sledujú regionálne rozdiely v EÚ, je miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II (mapa č. 1).

Mapa č. 1|UK|: Regióny Spojeného kráľovstva na úrovni NUTS II

Zdroj: DG Regio, Európska komisia

Ako je zjavné z dát (tab. č. 3) o vývoji miery nezamestnanosti, v sledovanom období došlo v Spojenom kráľovstve k poklesu regionálnych disparít aj na úrovni NUTS II. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najnižšou mierou nezamestnanosti a regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti na maximálnej úrovni 13,5 p. b., v roku 2011 sa tento rozdiel znížil na 7,2 p. b., pričom absolútne minimum sme zaznamenali v roku 2007 na úrovni 4,8 p. b.

Tab. č. 3|UK|: Spojené kráľovstvo: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS II[4]

 

rok

1990

1993

1997

1999

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kód

región

 

UKC1

Tees Valley and Durham

9,6

12,0

9,6

10,4

8,1

5,8

6,1

7,9

8,3

9,3

11,8

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

10,0

12,1

9,9

9,8

9,1

6,9

6,3

7,3

9,9

9,3

9,9

UKD1

Cumbria

5,1

8,3

6,9

6,2

5,3

4,3

3,4

3,1

6,4

6,8

7,1

UKD3

Greater Manchester

7,9

10,5

7,4

6,3

5,5

5,4

6,4

7,7

9,5

8,6

9,9

UKD4

Lancashire

6,2

8,6

5,7

4,2

4,5

5,0

5,6

5,4

7,2

6,0

6,8

UKD6

Cheshire

5,6

8,4

5,4

4,4

4,0

3,6

3,7

5,1

6,7

7,0

6,3

UKD7

Merseyside

12,6

14,0

12,1

9,7

8,6

6,5

7,5

8,9

9,4

10,1

10,0

UKE1

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

8,3

11,7

8,7

8,6

6,9

6,1

6,1

5,1

9,4

9,8

9,1

UKE2

North Yorkshire

4,1

6,6

4,8

3,8

4,2

4,1

3,4

2,8

5,3

7,1

6,5

UKE3

South Yorkshire

9,3

11,9

10,0

7,9

7,0

7,1

6,3

8,2

9,7

9,4

10,8

UKE4

West Yorkshire

6,8

9,8

7,4

6,0

6,1

5,6

5,7

6,5

8,7

9,6

9,9

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

6,1

9,9

7,1

5,7

5,6

5,6

5,8

5,3

7,2

8,8

8,8

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

4,0

8,2

4,8

4,8

4,4

5,1

4,5

6,0

7,3

7,2

7,5

UKF3

Lincolnshire

5,7

8,4

5,7

4,7

4,9

4,8

5,4

6,2

6,3

5,0

6,5

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

3,8

8,5

4,6

4,8

4,3

3,8

3,9

4,2

6,4

6,4

6,0

UKG2

Shropshire and Staffordshire

4,4

8,4

4,9

6,2

4,5

4,2

5,3

4,4

7,1

8,0

7,8

UKG3

West Midlands

8,4

13,3

9,4

8,4

8,2

7,9

8,1

9,4

13,1

10,9

11,3

UKH1

East Anglia

3,9

8,4

5,5

4,1

4,1

4,7

4,4

4,5

5,9

6,6

6,2

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

2,7

8,3

4,1

4,1

3,4

4,8

4,7

4,8

5,9

6,0

6,7

UKH3

Essex

3,7

9,8

5,7

4,4

3,9

4,7

5,0

5,1

6,9

7,1

6,7

UKI1

Inner London

6,3

13,9

9,7

9,5

9,4

8,7

8,0

7,8

9,4

9,7

10,2

UKI2

Outer London

6,5

5,9

7,0

5,8

6,5

8,6

8,6

9,1

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

2,2

6,9

3,2

2,6

2,4

3,9

4,0

4,1

5,4

5,8

5,2

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

2,4

8,0

4,1

3,6

3,3

4,0

4,0

4,4

5,6

5,1

5,3

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

3,7

8,9

4,7

4,6

3,7

4,7

4,4

3,6

5,3

6,4

5,9

UKJ4

Kent

3,9

9,6

6,3

4,4

4,8

5,6

5,6

5,3

7,3

7,7

8,3

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

3,9

8,9

5,0

3,3

3,5

3,3

3,4

3,7

5,7

5,4

6,5

UKK2

Dorset and Somerset

3,6

9,1

5,1

5,1

4,0

3,7

3,8

4,2

6,4

5,4

6,1

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

5,7

10,9

7,3

7,7

5,9

3,9

4,5

5,8

5,2

8,2

6,2

UKK4

Devon

6,3

5,3

4,5

4,8

3,8

7,1

6,6

6,6

UKL1

West Wales and The Valleys

6,4

9,0

7,2

7,5

7,0

5,5

5,5

6,2

8,9

9,2

9,9

UKL2

East Wales

7,2

10,1

7,8

6,5

5,6

4,9

4,8

5,6

6,7

7,8

6,5

UKM2

Eastern Scotland

8,1

9,1

7,3

6,6

6,2

5,3

5,1

4,8

7,5

7,7

7,3

UKM3

South Western Scotland

11,0

11,4

9,3

8,8

8,6

5,8

5,1

5,4

7,4

10,1

9,6

UKM5

North Eastern Scotland

4,7

5,6

4,8

:

:

2,6

3,3

3,0

3,6

3,5

4,6

UKM6

Highlands and Islands

8,7

13,4

8,4

:

:

4,7

3,4

3,0

5,9

7,1

6,9

UKN0

Northern Ireland

15,7

15,0

10,3

7,2

6,3

4,4

3,9

4,4

6,5

7,2

7,2

UK

Spojené kráľovstvo

6,3

10,3

7,1

6,0

5,6

5,4

5,3

5,6

7,6

7,8

8,0

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

10,4

10,7

9,6

9,0

8,2

7,2

7,0

8,9

9,6

9,6

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za roky 1990 a 1993 je za EÚ 12 a údaj za rok 1997 je za EÚ 15

Z celkového počtu 37 regiónov bolo v sledovanom období zväčša menej než tri s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá je od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Regionálne rozdiely podľa miery nezamestnanosti na úrovni NUTS III

Ak sledujeme regionálne rozdiely na úrovni NUTS III, zisťujeme, že i na tejto úrovno došlo k ich zníženiu, avšak nie k takému dramatickému (tab. č. 4). Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a jeho protipólom s najnižšou mierou nezamestnanosti na úrovni 14,3 p. b., v roku 2009[5] to bolo na úrovni 11,5 p. b., pričom absolútne minimum sme zaznamenali v roku 2005 na úrovni 6,9 p. b.

Z celkového počtu 133 (resp. 139 po zmenách v klasifikácii NUTS) regiónov bolo v sledovanom období tri až dvanásť s takou nadpriemernou mierou nezamestnanosti, ktorá bola od priemeru viac vzdialená, než je na opačnej strane región s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Zhrnutie za Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo patrí v EÚ dlhodobo medzi krajiny s podpriemernou mierou nezamestnanosti a zároveň patrí dlhodobo i medzi čistých prispievateľov do spoločného rozpočtu EÚ. Kým v roku 1990 bol rozdiel medzi regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a jeho protipólom s najnižšou mierou nezamestnanosti na úrovni 14,3 p. b., v roku 2009[6] to bolo na úrovni 11,5 p. b., pričom absolútne minimum sme zaznamenali v roku 2005 na úrovni 6,9 p. b. Medziregionálne rozdiely v Spojenom kráľovstve majú z dlhodobého pohľadu klesajúci trend, pričom krajina v prepočte na obyvateľa z eurofondov získava pomerne zanedbateľné zdroje.

 Tab. č. 4|UK|: Spojené kráľovstvo: Miera nezamestnanosti na úrovni NUTS III[7]

 

rok

1990

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kód

región

UKC11

Hartlepool and Stockton-on-Tees

11,4

10,7

8,9

7,9

8,3

7,6

7,1

6,0

5,7

7,4

9,5

9,0

UKC12

South Teesside

16,0

12,2

9,6

9,1

9,0

7,6

8,2

6,6

6,7

8,6

9,4

UKC13

Darlington

7,6

7,7

7,6

6,6

5,1

4,2

2,8

4,2

:

:

:

:

UKC14

Durham CC

7,9

5,7

6,3

5,9

7,3

5,2

5,1

6,0

5,1

6,6

7,6

UKC21

Northumberland

6,9

5,6

5,5

5,6

5,2

4,2

4,3

4,5

6,4

6,0

6,8

5,6

UKC22

Tyneside

10,7

11,1

10,5

7,6

6,5

5,7

6,3

6,8

7,2

6,4

7,5

10,9

UKC23

Sunderland

10,5

9,5

7,6

7,6

7,1

6,3

6,7

6,7

6,2

7,2

11,4

UKD11

West Cumbria

5,1

8,2

6,8

7,7

7,4

6,0

5,4

5,2

:

:

:

6,8

UKD12

East Cumbria

4,5

4,1

4,7

3,2

4,0

3,0

2,6

:

:

:

6,0

UKD31

Greater Manchester South

7,9

6,9

5,7

5,4

5,8

5,0

5,1

5,5

5,4

6,0

7,3

9,9

UKD32

Greater Manchester North

5,7

5,3

4,6

5,3

5,1

4,3

4,2

5,5

6,8

8,1

9,1

UKD41

Blackburn with Darwen

6,2

6,5

7,9

7,3

5,2

4,9

4,7

5,7

:

:

:

9,9

UKD42

Blackpool

2,9

6,3

3,6

6,7

7,1

5,0

5,5

:

:

:

:

UKD43

Lancashire CC

4,1

3,9

4,0

4,1

3,8

4,2

4,0

4,6

5,4

5,2

6,7

UKD21

Halton and Warrington (NUTS 2006)

5,6

6,5

4,1

6,1

4,5

4,2

4,8

3,7

4,5

5,1

7,1

7,8

UKD22

Cheshire CC (NUTS 2006)

3,5

4,0

3,5

4,0

2,9

2,4

3,1

3,2

3,0

4,2

6,3

UKD51

East Merseyside

12,6

9,5

7,9

7,1

6,2

5,3

4,8

5,0

6,1

6,9

8,1

8,9

UKD72

Liverpool

11,5

10,8

10,5

8,9

8,4

7,2

7,6

8,5

9,1

10,9

11,8

UKD73

Sefton

8,4

6,0

5,0

4,8

6,1

4,8

4,4

5,6

6,8

8,2

7,6

UKD74

Wirral

8,4

8,8

6,6

5,6

5,9

4,5

5,2

5,2

6,7

7,7

8,2

UKE11

Kingston upon Hull, City of

6,3

13,7

10,0

8,8

8,6

9,0

8,6

7,1

7,9

9,7

7,9

15,1

UKE12

East Riding of Yorkshire

3,8

3,6

4,0

3,8

3,8

3,7

4,5

5,0

3,7

:

4,7

UKE13

North and North East Lincolnshire

9,7

8,1

6,8

7,1

5,6

6,1

5,2

5,9

6,2

5,2

10,0

UKE21

York

4,1

4,6

3,9

3,5

3,9

3,4

2,6

2,5

:

:

:

:

UKE22

North Yorkshire CC

3,6

4,3

2,4

3,7

2,5

2,6

3,0

3,8

3,4

2,8

5,2

UKE31

Barnsley, Doncaster and Rotherham

9,3

8,2

7,4

6,1

5,3

5,1

4,1

5,3

6,4

6,2

8,1

10,3

UKE32

Sheffield

7,5

6,4

5,5

5,1

6,7

6,1

5,8

8,0

6,4

8,4

8,8

UKE41

Bradford

6,6

8,0

8,2

7,0

6,9

5,6

5,4

4,5

6,9

7,4

8,3

7,8

UKE42

Leeds

5,2

4,8

3,9

5,3

4,5

4,8

5,7

5,7

5,3

6,1

9,1

UKE43

Calderdale, Kirklees and Wakefield (NUTS 2006)

5,6

6,1

5,4

4,8

5,5

4,3

4,0

4,8

5,1

5,9

8,7

UKF11

Derby

5,5

6,4

5,8

6,4

7,1

6,3

6,5

4,4

:

6,5

5,7

7,6

UKF12

East Derbyshire

6,8

6,5

6,5

6,5

5,7

3,9

4,9

6,5

7,6

6,7

5,9

UKF13

South and West Derbyshire

3,1

4,2

3,4

3,1

3,5

2,7

3,1

4,1

3,5

3,2

6,7

UKF14

Nottingham

6,6

9,9

9,7

8,0

7,3

7,0

8,3

8,4

10,2

8,4

7,6

11,9

UKF15

North Nottinghamshire

6,2

5,3

5,3

5,3

5,3

3,6

4,3

5,7

6,2

5,7

5,1

UKF16

South Nottinghamshire

4,6

4,0

3,1

3,8

2,3

4,1

2,5

3,9

4,8

4,5

7,6

UKF21

Leicester

4,4

9,6

8,9

5,9

8,3

9,9

7,9

9,0

8,9

9,2

12,3

10,9

UKF22

Leicestershire CC and Rutland

4,0

3,1

4,0

2,5

3,1

2,8

3,6

4,1

3,6

4,8

5,7

UKF23

Northamptonshire (NUTS 2006)

3,4

3,8

4,0

3,4

4,0

2,7

3,0

4,0

4,5

3,7

4,8

7,5

UKF30

Lincolnshire

5,7

4,7

4,9

4,8

4,3

4,3

4,8

3,7

4,8

5,4

6,2

6,3

UKG11

Herefordshire, County of

3,7

7,5

4,6

3,6

4,6

3,8

3,1

3,6

:

:

:

:

UKG12

Worcestershire

4,3

4,5

2,5

2,2

3,4

3,5

2,1

3,5

3,7

3,9

5,7

UKG13

Warwickshire

3,9

4,5

4,1

3,9

4,6

4,3

2,9

2,9

4,1

4,5

4,9

7,6

UKG21

Telford and Wrekin

4,3

6,0

5,7

4,6

5,6

3,8

4,2

4,1

:

:

:

7,9

UKG22

Shropshire CC

4,9

3,5

3,4

4,7

3,9

3,2

3,1

4,5

4,5

:

6,4

UKG23

Stoke-on-Trent

4,5

8,3

5,8

7,7

7,6

6,0

5,1

5,6

:

7,2

6,1

9,7

UKG24

Staffordshire CC

6,1

4,3

3,0

3,7

3,7

3,7

3,3

3,8

4,9

4,1

6,6

UKG31

Birmingham

6,4

10,2

10,7

8,4

9,6

9,6

8,5

8,6

10,4

10,2

11,6

14,1

UKG32

Solihull

5,0

4,7

5,4

4,1

5,1

4,6

4,6

:

:

6,3

9,7

UKG33

Coventry

7,4

6,5

5,9

5,4

6,1

5,5

5,8

7,6

6,9

8,0

9,7

UKG34

Dudley and Sandwell (NUTS 2006)

8,4

7,8

7,8

6,6

6,7

7,5

4,6

5,9

6,8

7,8

14,0

UKG35

Walsall and Wolverhampton (NUTS 2006)

7,1

6,6

6,7

7,5

7,7

6,4

5,9

7,5

7,9

9,2

13,8

UKH11

Peterborough

3,3

6,9

4,5

5,3

5,1

4,5

4,2

4,8

:

:

6,8

8,2

UKH12

Cambridgeshire CC

2,7

2,6

3,9

3,2

3,4

3,5

4,1

5,3

4,0

4,1

5,8

UKH13

Norfolk

4,9

5,0

4,8

4,2

4,1

4,1

4,5

4,5

3,9

4,1

4,3

5,9

UKH14

Suffolk

3,4

3,7

4,4

3,7

3,4

3,3

2,1

3,6

5,0

4,5

4,7

5,4

UKH21

Luton

3,4

6,1

8,0

5,3

6,9

7,3

6,1

7,4

8,1

9,4

9,5

8,6

UKH23

Hertfordshire

2,3

3,5

2,5

3,1

2,9

3,3

3,0

3,4

4,4

4,2

4,3

5,5

UKH22

Bedfordshire CC (NUTS 2006)

3,4

4,8

3,6

3,6

3,6

4,1

3,1

3,5

4,5

3,9

4,0

5,8

UKH31

Southend-on-Sea

 

4,0

4,6

5,1

3,8

5,5

5,3

4,1

:

:

:

7,9

UKH32

Thurrock

 

6,6

2,8

3,4

3,8

5,0

3,3

3,9

:

:

:

9,0

UKH33

Essex CC

3,7

4,2

4,0

3,0

4,0

3,8

3,8

3,8

4,3

4,9

5,0

6,5

UKI11

Inner London - West

6,3

6,8

6,6

6,2

7,4

7,1

6,5

6,8

7,5

5,9

5,8

7,1

UKI12

Inner London - East

11,1

11,3

9,9

10,1

10,0

10,3

8,4

9,4

9,4

9,1

10,8

UKI21

Outer London - East and North East

7,2

6,2

5,8

6,1

6,1

5,1

7,2

6,5

6,0

6,7

9,4

UKI22

Outer London - South

5,6

5,0

4,5

4,5

5,7

5,0

5,5

6,0

5,3

5,7

7,1

UKI23

Outer London - West and North West

6,5

6,4

5,4

5,4

5,7

6,2

6,5

8,1

6,1

6,9

9,0

UKJ11

Berkshire

2,1

2,3

2,4

3,2

3,2

4,2

3,8

3,7

3,9

3,9

3,9

5,4

UKJ12

Milton Keynes

2,1

3,7

3,2

3,4

4,6

5,8

4,5

5,1

6,1

:

:

7,7

UKJ13

Buckinghamshire CC

3,4

2,2

3,5

4,6

4,2

3,5

3,6

3,8

4,5

4,5

5,3

UKJ14

Oxfordshire

2,2

1,9

2,4

2,1

2,4

2,6

3,5

2,4

3,2

4,1

4,3

4,5

UKJ21

Brighton and Hove

4,6

7,4

6,8

5,2

5,0

5,0

5,4

6,6

5,9

5,9

6,4

8,4

UKJ22

East Sussex CC

4,8

3,8

4,7

3,7

3,0

3,4

4,2

4,5

3,9

4,4

6,1

UKJ23

Surrey

1,4

2,3

2,6

2,5

3,2

3,0

3,0

3,0

3,5

4,3

4,6

4,3

UKJ24

West Sussex

1,6

3,3

2,9

2,4

4,3

3,6

3,1

3,6

3,7

3,0

3,3

6,3

UKJ31

Portsmouth

3,5

5,7

4,8

4,9

3,6

4,9

6,3

7,2

6,7

6,3

:

6,3

UKJ32

Southampton

6,5

4,5

3,6

4,9

3,9

4,6

5,5

8,2

7,8

6,2

7,6

UKJ33

Hampshire CC

3,4

3,0

2,4

3,2

3,0

2,7

3,2

3,9

3,4

2,8

4,4

UKJ34

Isle of Wight

7,1

12,3

7,9

6,0

5,4

4,5

2,9

4,4

:

:

:

:

UKJ41

Medway

3,9

4,0

3,9

5,8

4,4

5,9

6,7

4,9

6,1

5,9

5,5

12,0

UKJ42

Kent CC

4,5

5,0

4,1

4,1

4,6

4,1

4,1

5,5

5,6

5,2

6,5

UKK11

Bristol, City of

4,6

5,7

4,2

3,1

4,7

3,8

4,6

4,9

3,9

4,4

4,9

7,3

UKK12

Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

2,9

3,0

2,9

2,9

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

3,1

5,1

UKK13

Gloucestershire

3,3

2,7

3,9

3,7

4,1

3,8

3,7

3,2

3,4

3,7

3,9

5,8

UKK14

Swindon

3,0

3,9

3,5

2,7

3,1

4,1

4,3

5,2

:

:

:

7,0

UKK15

Wiltshire CC

2,3

2,9

2,5

2,8

2,5

2,3

3,2

3,0

3,3

3,6

4,6

UKK21

Bournemouth and Poole

3,5

5,8

4,2

4,1

3,8

3,9

2,8

3,4

:

:

:

7,5

UKK22

Dorset CC

4,1

3,1

2,6

3,5

3,2

2,1

2,9

:

4,5

4,9

5,4

UKK23

Somerset

3,8

5,4

4,6

2,9

3,5

2,6

2,4

4,1

4,7

3,6

4,1

6,6

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

7,0

7,7

5,9

5,0

4,3

4,2

4,2

3,4

3,9

4,5

5,8

5,2

UKK41

Plymouth

5,2

6,7

5,7

6,5

6,7

4,8

3,7

6,0

7,2

8,9

7,2

8,2

UKK42

Torbay

5,7

5,8

5,7

5,4

4,8

3,8

5,5

:

:

:

:

UKK43

Devon CC

6,3

5,0

4,2

3,0

2,9

3,3

2,9

3,2

3,2

2,5

6,4

UKL11

Isle of Anglesey

8,5

4,3

8,9

5,1

5,2

4,1

5,2

4,8

:

:

:

:

UKL12

Gwynedd

5,3

8,0

5,6

4,7

3,4

3,9

3,4

:

:

:

:

UKL13

Conwy and Denbighshire

6,6

6,0

3,9

4,4

3,4

3,3

3,6

:

:

:

:

UKL14

South West Wales

6,7

8,6

6,7

6,6

5,3

5,0

4,8

4,0

4,8

4,8

5,4

7,3

UKL15

Central Valleys

7,7

8,1

6,5

6,4

6,4

6,1

5,5

6,2

6,2

5,7

6,3

10,1

UKL16

Gwent Valleys

6,9

7,7

7,7

8,1

6,5

5,2

6,4

6,5

6,0

6,5

7,2

12,5

UKL17

Bridgend and Neath Port Talbot

6,6

7,9

7,3

5,6

6,7

4,9

5,0

6,5

6,9

6,8

7,5

9,3

UKL18

Swansea

7,1

6,9

6,6

6,4

5,2

6,0

4,4

:

5,5

6,0

9,3

UKL21

Monmouthshire and Newport

7,1

8,7

5,6

5,0

5,1

4,3

3,4

3,8

5,9

:

:

8,0

UKL22

Cardiff and Vale of Glamorgan

6,0

5,5

5,3

5,8

5,6

4,7

4,5

5,8

6,4

7,4

7,4

UKL23

Flintshire and Wrexham

5,8

6,1

5,9

4,9

4,3

2,7

2,1

2,7

:

:

:

5,2

UKL24

Powys

3,7

5,6

5,3

3,9

3,4

3,3

2,2

2,1

:

:

:

:

UKM21

Angus and Dundee City

8,7

9,8

9,5

6,7

7,5

6,7

7,0

6,0

5,8

:

6,2

7,6

UKM22

Clackmannanshire and Fife

8,7

8,3

6,4

7,2

8,0

5,1

5,1

5,4

6,3

:

6,5

9,5

UKM23

East Lothian and Midlothian

7,4

5,4

4,3

2,7

5,0

4,3

4,3

4,7

:

:

:

7,0

UKM24

Scottish Borders

5,0

4,9

1,0

1,3

4,9

3,1

2,7

4,9

:

:

:

:

UKM25

Edinburgh, City of

5,4

5,7

3,5

4,2

5,3

5,1

5,1

5,2

:

4,4

7,0

UKM26

Falkirk

9,3

5,1

7,5

8,6

6,6

4,0

4,5

5,4

:

:

:

:

UKM27

Perth & Kinross and Stirling

6,4

6,2

4,9

5,7

3,6

4,2

3,7

:

:

:

6,1

UKM28

West Lothian

4,7

5,7

5,2

4,1

4,7

4,0

4,8

:

:

:

7,0

UKM31

East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond

11,2

6,5

7,9

6,5

4,8

5,6

5,3

5,2

:

:

:

6,2

UKM32

Dumfries & Galloway

7,5

6,6

7,0

4,8

6,6

4,6

4,2

3,6

:

:

:

:

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

10,5

8,2

8,1

9,3

8,1

9,1

7,0

7,6

:

6,0

9,7

UKM34

Glasgow City

14,1

11,1

10,2

9,2

7,9

8,6

8,4

7,5

:

7,4

8,8

UKM35

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

5,3

4,8

6,9

7,7

5,3

5,5

5,2

4,5

:

5,3

6,8

UKM36

North Lanarkshire

7,3

10,8

8,0

9,0

9,3

6,9

6,8

5,9

:

5,3

7,1

UKM37

South Ayrshire

9,3

9,3

9,0

5,1

6,1

7,5

5,7

:

:

:

:

UKM38

South Lanarkshire

7,2

8,0

5,5

7,0

5,9

5,1

5,0

4,5

:

:

6,0

UKM50

Aberdeen City and Aberdeenshire

4,7

:

:

:

:

:

:

:

:

:

3,0

3,6

UKM61

Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

9,2

:

:

6,0

5,1

6,7

5,8

3,4

:

:

:

:

UKM62

Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

4,8

UKM63

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

:

:

7,7

6,7

5,8

3,9

4,1

:

:

:

:

UKM64

Eilean Siar (Western Isles)

7,3

:

:

8,8

4,0

5,6

8,3

5,4

:

:

:

:

UKM65

Orkney Islands

:

:

4,2

5,5

1,7

2,6

3,1

:

:

:

:

UKM66

Shetland Islands

:

:

3,2

4,7

3,6

3,0

4,0

:

:

:

:

UKN01

Belfast

15,7

7,8

7,8

7,5

8,2

7,4

:

:

:

:

:

9,4

UKN02

Outer Belfast

6,5

5,7

5,0

4,3

3,1

:

:

:

:

:

4,2

UKN03

East of Northern Ireland

6,2

5,4

4,9

3,9

3,4

:

:

:

:

:

5,7

UKN04

North of Northern Ireland

8,9

7,8

8,0

8,5

9,2

:

:

:

:

:

9,4

UKN05

West and South of Northern Ireland

7,5

5,9

6,0

6,0

7,2

:

:

:

:

:

6,0

UK

Spojené kráľovstvo

6,3

6,0

5,6

5,0

5,1

5,0

4,7

4,8

5,4

5,3

5,6

7,6

EU

Európska únia (EÚ 27) *

8,3

9,6

9,0

8,4

9,0

9,1

9,2

8,9

8,2

7,2

7,0

8,9

Zdroj: Eurostat, * pozn.: údaj za rok 1990 je za EÚ 12 | : znamená, že údaj nemá Eurostat k dispozícii[1] Tento prepočet na obyvateľa je už po odrátaní objemu zdrojov, ktorý sa z rozpočtu EÚ do Spojeného kráľovstva vrátil na financovanie európskych politík, vrátane regionálnej resp. kohéznej politiky. Nezahŕňa však v sebe ďalšie súvisiace náklady, ktoré krajina s realizáciou európskych politík má, ako sú administratívne náklady, národné spolufinancovanie projektov z eurofondov či vplyvy európskych regulácií na náklady výrobcov resp. výdavky spotrebiteľov. Viac o zdrojových dátach o Spojenom kráľovstve publikovaných Petrom Machom v rámci projektu Money-go-round.eu je dostupné na adrese http://www.money-go-round.eu/Country.aspx?id=UK

[2] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011 dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF

[3] Zvláštnosťou v klasifikácii britských NUTS regiónov je fakt, že britské ostrovy Isle of Man, The Channel Islands a Gibraltar nie sú súčasťou EÚ, a preto nie sú ani súčasťou NUTS na žiadnej úrovni. Napriek tomu je Gibraltar oprávneným regiónom na čerpanie zdrojov z eurofondov.

[4] Údaje za roky 1990, 1993 a 1997 sa v prípade niektorých regiónov viažu k predchádzajúcim sústavám NUTS III, ktoré sa vo vymedzení niektorých regiónoch môžu od tej súčasnej líšiť nielen názvami, ale čiastočne i teritoriálne. Dlhodobé časové rady spätne agregovaných dát za aktuálne platné regionálne sústavy nie sú Eurostatom zverejňované.

[5] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

[6] Novšie údaje Eurostat buď nemá k dispozícii alebo ich nezverejňuje (stav k septembru 2012), viď viac na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

[7] Regióny, ktoré sú v tab. č. 4 uvedené kurzívou, nie sú na rozdiel od ostatných uvedených regiónov súčasťou tzv. NUTS 2010, ale vychádzajú z predošlej sústavy tzv. NUTS 2006. Zmeny v klasifikácii NUTS 2010 oproti NUTS 2006: 1) nastali zmeny hraníc na úrovni regiónu NUTS III Halton and Warrington (NUTS 2006), ktorý sa v pozmenených hraniciach nazýva Warrington (NUTS 2010), 2) región Cheshire CC (NUTS 2006) sa rozdelil na regióny Cheshire East (NUTS 2010) a Cheshire West and Chester (NUTS 2010), 3) nastali zmeny hraníc na úrovni regiónu NUTS III Merseyside, 4) región Calderdale, Kirklees and Wakefield (NUTS 2006) sa rozdelil na regióny Calderdale and Kirklees (NUTS 2010) a Wakefield (NUTS 2010), 5) región Northamptonshire (NUTS 2006) sa rozdelil na regióny West Northamptonshire (NUTS 2010) a North Northamptonshire (NUTS 2010), 6) región Dudley and Sandwell (NUTS 2006) sa rozdelil na regióny Dudley (NUTS 2010) a Sandwell (NUTS 2010), 7) región Walsall and Wolverhampton (NUTS 2006) sa rozdelil na regióny Walsall  (NUTS 2010) a Wolverhampton (NUTS 2010) a 8) región Bedfordshire CC (NUTS 2006) sa rozdelil na regióny Bedford (NUTS 2010) a Central Bedfordshire (NUTS 2010).