Použité zdroje

Bastiat, F. (1850, 1998): Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas /Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha. http://www.bastiat.kvalitne.cz/Co_je_a_neni_videt_98.htm

Benáček, V. (2005): Růst zkreslení HDP v prostředí transformace: implikace pro měření růstu a rozvoje české ekonomiky. Pracovní sešity/Working Papers, č. 4/2005, Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Fakulta sociálních věd, Universita Karlova v Praze, http://ceses.cuni.cz

Bezák, A. (1997): Priestorová organizácia spoločnosti a územno-správne členenie štátu. In: Baran, V. (ed.): Geografické štúdie 3: Teritoriálna organizácia administratívnych systémov štátu, Fakulta prírodných vied, UMB, Banská Bystrica, s. 6-13.

Blažek, J. (1996): Meziregionální rozdíly v České republice v transformačním období. Geografie, Sborník České geografické společnosti, č. 4, ročník 101, Praha, s. 265 - 277

Blažek, J. (1999b): Regional Development and Regional Policy in Central East European Countries in the Perspective of the EU Enlargement. In: Hampl, M. (ed.): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic, Prague, Department of Social Geography and Regional Development, Charles University, s. 181-207.

Blažek, J. (2000): (In)consistency and (In)eficiency of the Czech Regional Policy in the 1990s. Informationen zur Raumentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Nr. 7/8, s. 373-380.

Blažek, J. – Uhlíř, D. (2002): Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Universita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 211 s.

Boldrin, M. – Canova, F. (2001): Inequalities and convergence in Europe’s regions: Reconsidering European regional policies. Economic Policy, 32, s. 205-253.

Boldrin, M. – Canova, F. (2003): Regional Policies and EU Enlargement. CEPR Discussion Papers, No. 3744. Centre for Economic Policy Research, London, s. 65.

Casellas, A. – Galley, C. (1999): Regional Definitions in the European Union: A Question of Disparities? Regional Studies, Vol. 33.6, s. 551-558.

Gaskell, S. – Persson, M. (2010): Still out of control? Measuring eleven years of EU regulation. Open Europe, London http://www.openeurope.org.uk/Content/Documents/PDFs/stilloutofcontrol.pdf

Gayer, T. – Kip Viscusi, W. (2012): Overriding Consumer Preferences with Energy Regulations. Working Paper Number 12-24, Mercatus Center, George Mason University http://mercatus.org/sites/default/files/Energy_regulations_GayerViscusi_...

Goodall, B. (1987): Dictionary of Human Geography. Penguin Group, London, 509 s.

Rodríguez-Pose, A. – Fratesi, U. (2004): Between Development and Social Policies: The Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions. Policy Debates. Regional Studies, Vol. 38.1, pp. 97–113.

Sala-I-Martin, X. (1996): Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence. European Economic Review, 40, s. 1325-1352.

Sapir, A. (2003): An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver. Report of an Independent High-level Study Group established on the initiative of the President of the European

Commission. European Commission, Brussels. http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf

Slavík, C. (2005): Reálna konvergencia České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi. Studie CESES/CESES Papers, č. 2/2005, Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Fakulta sociálních věd, Universita Karlova v Praze, s. 31. http://ceses.cuni.cz

Sloboda, D. (2006): Slovensko a regionálne rozdiely: Teórie, regióny, indikátory, metódy. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava, 49 p. http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Slovensko_a_regionalne_rozdiel...

Tarschys, D. (2003): Reinventing Cohesion. The Future of European Structural Policy. Report No. 17, Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm, 104 s. http://www.sieps.se

- - -

Český statistický úřad (2012): Analýza regionálních rozdílů v ČR 2011 http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1370-11-r_2011

ESPON (2011): Modeling territorial changes and time series database building process: empirical approach and applications http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/ToolsandMaps/ESPON201...

Európska komisia (2004): Tretia správa o ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurencieschopnosť, spoluprácu. Office for Offical Publications of the European Communitites, Luxembourg, 206 s.

Európska komisia (2008): Kohézna politika 1988 – 2008: Investovanie do budúcnosti Európy. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag26/...

Európska komisia (2011): Politika súdržnosti 2014-2020. Investície do rastu a pracovných miest. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation...

Európska komisia (2012): Investície do regiónov. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag43/...

Eurostat (2002): European regional Statistics. Changes in the NUTS classification 1981-1999. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 97 s. http://ec.europa.eu/eurostat

ISP (2004): Regionálne rozdiely – ich rozsah a možné riešenia. Bulletin ISP č. 2/04, Inštitút pre sociálnu politiku, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 9 s. http://www.employment.gov.sk/

ISP (2005): Dve štatistiky nezamestnanosti – dva príbehy? Bulletin ISP č. 2/05, Inštitút pre sociálnu politiku, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 9 s. http://www.employment.gov.sk/

OECD (2002): Geographic Concentration and Territorial Disparity in OECD Countries. OECD Publications Service, Paris, 25 s. http://www.oecd.org/

- - -

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:...

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003...

- - -

Zdroje požitých obrázkov, grafov a máp (strany): udalosti.noviny.sk (4), tyzden.sk (4), europeword.com (7), ec.europa.eu/regional_policy (9, 11, 13, 15, 17, 24, 44, 49, 54, 58, 65, 77, 80, 84, 89, 96, 103, 110, 113, 116, 119, 122, 127, 130, 135, 140, 146, 151, 156, 160, 165, 170, 175, 183, 185), epp.eurostat.ec.europa.eu (22), espon.eu (26), en.tengrinews.kz (41), sxc.hu (42, 47, 52, 56, 78, 82, 93, 100, 114, 117, 120, 128,  133, 144, 154), europa.eu/abc/maps (42, 47, 52, 56, 75, 78, 82, 93, 100, 108, 111, 114, 117, 120, 125, 128, 133, 138, 144, 149, 154, 158, 162, 168, 173, 181), money-go-round.eu (43, 48, 53, 57, 62, 76, 79, 83, 88, 94, 101, 109, 112, 115, 118, 121, 126, 129, 134, 139, 145, 150, 155, 159, 163, 169, 174, 182, 182, 183),  berlin-stadtfuehrung.de (61), wikipedia.org (75, 108, 111, 125, 138, 149, 158, 162, 168, 173, 181), ec.europa.eu/economy_finance (184), ec.europa.eu/slovensko (194)